โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  พสวท.สมทบ      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรุตม์ บุญมา, ครูอภิณห์พร มานิ่ม   
สถานที่เรียน :  ห้อง 1228   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:28:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.นภสร    กาญจนมุสิก
6/9  
2
    น.ส.นภสร    จันทร์ตา
6/9  
3
    น.ส.นภัสนันท์    ไชยอัมพรจิตร
6/9  
4
    น.ส.โรจนรัตน์    วงศ์กระจ่าง
6/9  
5
    น.ส.นัชชา    ชลประทิน
6/9  
6
    น.ส.ภัทรพร    เมืองธรรม
6/9  
7
    น.ส.อสมา    หลอดทอง
6/9  
8
    นายอลงกรณ์    บุญบำรุงทรัพย์
6/9  
9
    น.ส.ชุติกาญจน์    ต่ำแก้ว
6/9  
10
    น.ส.สุชานันท์    เวียงนนท์
6/9  
11
    นายศิรวิชญ์    ทรายคำ
6/9  
12
    น.ส.ภัณฑิรา    แก้วกาบคำ
6/9  
13
    น.ส.พัชรกมล    วงค์นันตา
6/9  
14
    น.ส.ปาณิสรา    ชื่นจิตต์
6/9  
15
    น.ส.ธัญวรัตม์    ทิพย์เจิง
6/9  
16
    น.ส.ธันยชนก    ลายคำ
6/9  
17
    น.ส.จุฑารัตน์    ปุริสุม
6/9  
18
    น.ส.นันท์นภัส    กันทะลา
6/9  
19
    น.ส.ปวริฐ์ศา    เยี่ยมเมธากร
6/9  
20
    น.ส.เขมิสรา    ปีเจริญ
6/9  
21
    นายชิติสรรค์    แสนเกรียง
6/9  
22
    น.ส.รุจีรา    แก้วบุญเรือง
6/9  
23
    น.ส.ขัติยาภรณ์    แก้ววรรณา
6/9  
24
    น.ส.ชลันภรณ์    ถากว้าง
6/9  
25
    น.ส.จรรยพร    สุ่นทอง
6/9  
26
    น.ส.ณัฐฐาพร    เพชรล้ำ
6/9  
27
    น.ส.จุฑาทิพ    พรมคำตัน
6/9  
28
    น.ส.ลฎาภา    เสมอชีพ
6/9  
29
    น.ส.ตัซนีม    ไช่
6/9  
30
    น.ส.วรัญญา    ไทยหิรัญยุค
6/9  
31
    น.ส.เจตนิพิฐ    โนชัย
6/9  
32
    น.ส.ณิชารีย์    พรมดำ
6/9  
33
    น.ส.กัญญาณิษฐ์    ช่างทอง
6/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 33 คน