โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ธนาคารโรงเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ ,ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี   
สถานที่เรียน :  ห้องธนาคารโรงเรียน   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:55:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายปัญวัฒน์    พิริยะวรคุณ
4/5  
2
    นายวุฒิกร    นวลสนิท
4/14  
3
    น.ส.ภาณินี    มณีรัตน์
4/12  
4
    น.ส.ชวลัน    ชุ่มภิรมย์
4/12  
5
    นายณัฐดนัย    ปิมปานะ
4/11  
6
    นายปรเมทร์    มณีวรรณ์
4/11  
7
    น.ส.อัญมณี    เหมยนรินทร์
4/10  
8
    น.ส.ธีตา    ไชยประภา
4/10  
9
    นายจิรเมธ    จายเรือน
4/7  
10
    น.ส.ปราณปริยา    ก้อนจำปา
5/16  
11
    น.ส.กชกร    ลำดวง
5/15  
12
    น.ส.ประภาสิริ    พรมปัญญา
5/15  
13
    น.ส.ณัฐณิชา    ฤทธิศร
5/15  
14
    น.ส.นิศารัตน์    วงศ์ใหญ่
6/6  
15
    น.ส.ชนิกานต์    ชัยชำนะภัย
6/7  
16
    น.ส.ภัทรานิษฐ์    ยิ่งพัฒนวิทย์
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน