โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YC เพื่อนที่ปรึกษา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย, ครูภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์   
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว อาคาร 7   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:20:00 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ณัฐชานนท์    กูน๊ะ
1/3  
2
    ด.ญ.นันทรัตน์    รักปัญญา
1/6  
3
    ด.ญ.ชมพูเนกข์    กิตติเจริญวิทย์
1/7  
4
    ด.ญ.พิรดาภร    ปันคำมา
1/8  
5
    ด.ญ.ธัญญาลักษณ์    สุวรรณ์ธร
1/8  
6
    ด.ญ.ธัญสินี    นนท์ตา
1/10  
7
    ด.ญ.นภัสสร    ชัยเขียว
1/11  
8
    ด.ช.วัฒนา    เศรษฐีธาดา
1/11  
9
    ด.ญ.ปวัณรัตน์    ดวงดี
1/11  
10
    ด.ญ.พิชญธิดา    พุ่มพวง
1/11  
11
    ด.ญ.พิชญาภา    มะโนสันต์
1/6  
12
    ด.ช.กฤตย์ณัทพัชร    ศรีใส
1/5  
13
    ด.ญ.ภาชิญะ    แก้วโขง
1/4  
14
    ด.ญ.นับเงิน    อ่อนปรีดา
1/3  
15
    ด.ญ.มนัสนันท์    นันทนพินิจกุล
1/3  
16
    ด.ญ.พิชญธิดา    มณีวรรณ
1/3  
17
    ด.ช.คชภูมิ    คำฮอม
1/3  
18
    ด.ญ.ฐิติชยา    นักกรองดี
1/3  
19
    ด.ญ.ลภัสรดา    ใยศิริกุล
1/4  
20
    ด.ญ.ต้นฝ้าย    จิตต์ประสงค์
1/4  
21
    ด.ญ.อันติกา    นิลพันธ์
1/4  
22
    ด.ญ.ศิรินาถ    ย้อยยด
1/4  
23
    ด.ญ.ปราณณิชา    โสกันเกตุ
2/12  
24
    ด.ญ.ภัทรฤทัย    ติ๊บใจ
2/12  
25
    ด.ญ.พัฒน์นรี    จุ้ยประเสริฐ
2/12  
26
    ด.ช.ศิรวัฒน์    จันทราช
2/12  
27
    ด.ช.สกลพัฒน์    จันทร์หนู
2/12  
28
    ด.ญ.กิ่งแก้ว    เอสันเทียะ
2/14  
29
    ด.ญ.ธัญจิรา    วิยะ
2/11  
30
    ด.ญ.ฐิติวรดา    ศรีสม
2/11  
31
    ด.ญ.พรภารัก    หนันติ๊
2/11  
32
    ด.ญ.จันจิรา    นันทชัย
2/2  
33
    ด.ญ.พิชญาภา    ปาวิชัย
2/2  
34
    ด.ญ.นวพร    พรเมืองแก้ว
2/2  
35
    ด.ญ.พัฒน์นรี    ทะนุก้ำ
2/5  
36
    ด.ญ.จัสมิน    ดอกเกียง
2/5  
37
    ด.ญ.พรรณปพร    คงชนะ
2/9  
38
    ด.ญ.อโรชา    อุ่นแก้ว
3/9  
39
    ด.ช.รัชธนนท์    มะโนธรรม
3/9  
40
    ด.ญ.จันทกานต์    คุณคง
3/9  
41
    ด.ญ.ณัฏฐณิชา    ตาน้อย
3/9  
42
    ด.ญ.สุพิชญา    พลยา
3/4  
43
    ด.ญ.ธนัชพร    ไชยยอง
3/4  
44
    ด.ญ.ปพิชญา    อุ่นละออ
3/4  
45
    ด.ญ.อัจฉริญา    คำวังสืบ
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 45 คน