โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุม กีฬาฟุตบอล YRCFC      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวรกิจ สัตยวงค์,ครูวัชรพงษ์ ธะนันศรี   
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:46:01 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ธนเดช    จุกหอม
1/13  
2
    ด.ช.ปกรณ์วิชญ์    คันธามารัตน์
1/10  
3
    ด.ช.กรกฎ    ไจยะ
1/10  
4
    ด.ช.บรรณวัชร    กลิ่นใหญ่
1/10  
5
    ด.ช.กฤษณ์    ทองศักดิ์สกุล
1/10  
6
    ด.ช.กิตติพัฒน์    ไชยลา
1/10  
7
    ด.ญ.วรรณศิลป์    แชโต
1/9  
8
    ด.ช.คุณานนต์    ใจคำ
1/9  
9
    ด.ช.หัสดิน    บางศรี
1/8  
10
    ด.ช.ทัศพงษ์    สว่างไสว
1/8  
11
    ด.ช.ภูพชร    จิโน
1/7  
12
    ด.ช.กันตภณ    สามใจ
1/10  
13
    ด.ช.สุประวีณ์    ผาสุก
1/10  
14
    ด.ช.วัชราวุฒิ    พอก๊ะ
1/10  
15
    ด.ช.อัศนัย    อูปเงิน
1/12  
16
    ด.ช.ศุภวิชญ์    ต้อตานา
1/12  
17
    ด.ช.ธนัช    จำรัสคำ
1/12  
18
    ด.ช.สุนันท์    แสนทอง
1/12  
19
    ด.ช.กิตติวินท์    ตุ้ยตามพันธ์
1/12  
20
    ด.ช.ชริน    ชัยเรืองสุข
1/12  
21
    ด.ช.ศุภฤกษ์    เเสนหลี
1/12  
22
    ด.ช.สกลทิวัตถ์    ศรีเดช
1/12  
23
    ด.ช.พรปิยะ    เหลืองสุวรรณ์
1/11  
24
    ด.ญ.อันนา    กาบแก้ว
1/10  
25
    ด.ช.เศรษฐพิชญ์?    วงศ์?ฝั้น
1/7  
26
    ด.ช.ศุภวิชญ์    บัวหอม
1/7  
27
    ด.ช.ภูวดล    กาวิปลูก
1/4  
28
    ด.ช.จิรายุ    ถือทอง
1/3  
29
    ด.ช.พงค์สกุล    โพนทัน
1/3  
30
    ด.ช.ชลิต    ชัยเรืองสุข
1/3  
31
    ด.ช.ณัฐภัทร    รูโอ
1/3  
32
    ด.ช.เมธาศิษฐ์    ธนินเจริญวงษ์
1/3  
33
    ด.ช.พงษ์สพัฒน์    บรรลือ
1/3  
34
    ด.ช.ชิษณุพงศ์    แสนศรี
1/3  
35
    ด.ช.ณฐกร    นิติกุลชินภาค
1/2  
36
    ด.ช.นภัสกร    แสนใจ
1/2  
37
    ด.ช.พิชญะ    พานพุฒ
1/2  
38
    ด.ช.ณวัฒน์    ภักดีศิริวงค์
1/4  
39
    ด.ญ.ธีรตา    เพ็งปาน
1/4  
40
    ด.ช.คุระ?โตะ?    ทานากะ
1/7  
41
    ด.ช.วรกฤต    นุชนิยม
1/7  
42
    ด.ช.นันทิพัตน์    วงค์คม
1/6  
43
    ด.ช.ภัทรนนท์    วงศ์ภาคำ
1/6  
44
    ด.ช.แทนคุณ    ปราบพาล
1/6  
45
    ด.ช.คุณานนต์    เทพศิริ
1/6  
46
    ด.ช.กรพัชร์    แจ้งจันทร์
1/6  
47
    ด.ช.ชิษณุพงศ์    ใหม่คำหล้า
1/5  
48
    ด.ช.ธีรภัทร    คำเย็น
1/5  
49
    ด.ช.ศุภัช    ภิบาลวงษ์
1/4  
50
    ด.ช.ชีวธันย์    สำราญสินธุ์
1/4  
51
    ด.ช.ธนัท    สมเขื่อน
2/9  
52
    ด.ช.ธนภัทร    ชมภูปิน
2/9  
53
    ด.ช.เตชินท์    เสาร์ทอน
2/11  
54
    ด.ช.รัชชานนท์    สอประดิษฐ์
2/11  
55
    ด.ช.สุธี    แลเฌอร์
2/11  
56
    ด.ช.วรกันต์    ไชยอุปละ
2/11  
57
    ด.ช.ปภังกร    ปาละโมงค์
2/11  
58
    ด.ช.ธีธัช    จันทรศานติ
2/12  
59
    ด.ญ.ศศิภัสสร    ไหมดี
2/14  
60
    ด.ช.ญาณวัชร์    วงศ์วัจนสุนทร
2/6  
61
    ด.ช.ก้อง    นำโชค
2/5  
62
    ด.ช.กันตภณ    ปิยะกุลไชย
2/2  
63
    ด.ช.จีรพัฒน์    วิญญะ
2/3  
64
    ด.ช.ณัฏฐชัย    มีสุข
2/3  
65
    ด.ช.ปภัทรชาติ    ศรีเมฆ
2/3  
66
    ด.ช.ณภัทร    ชีวาวัฒนนันท์
2/4  
67
    ด.ช.พัทธดนย์    พอใจ
2/4  
68
    ด.ช.ธนดล    จันทร์แก้ว
2/4  
69
    ด.ช.กิตติภูมิ    ชุมทองสุข
2/4  
70
    ด.ช.ภูดิศ    กันจินะ
2/5  
71
    ด.ช.ณัฐชนน    เงินท๊อก
3/10  
72
    ด.ช.ธนบดินทร์    ธรรมตา
3/10  
73
    ด.ช.เมย์ภาวินท์    บุราณ
3/9  
74
    ด.ช.ภูมิพัฒน์    พูลสวัสดิ์
3/9  
75
    ด.ช.ฐิติพงศ์    คำนิมิตร
3/9  
76
    ด.ช.ธีร์ภาวินท์    บุราณ
3/10  
77
    ด.ช.ฐิติวุฒิ    รัตนปรานต์
3/10  
78
    ด.ช.ธีรวัฒน์    สุรินทร์
3/11  
79
    ด.ช.ธีรวุฒิ    สุรินทร์
3/11  
80
    ด.ช.โชติภัทร    ช่างสม
3/12  
81
    ด.ช.ธัญญ์วรัตน์    จันทร์สิทธิชัย
3/12  
82
    ด.ช.เทพพิทักษ์    สดับ
3/12  
83
    ด.ช.นาธาน    ฐานวิเศษ
3/12  
84
    ด.ช.ณฐนน    ออนแนนศรี
3/6  
85
    ด.ช.ณัฐชนน    ปิมปานะ
3/6  
86
    ด.ช.กนกภูมิ    สุวรรณกุล
3/6  
87
    ด.ช.จิรายุ    ไชยมงคล
3/1  
88
    ด.ช.ฉัตรพัฒน์    สันกลกิจ
3/2  
89
    ด.ช.ณัฐพัชร์    อทุมชาย
3/2  
90
    ด.ช.ภูตะวัน    มานะกิจ
3/2  
91
    ด.ช.ภูมินทร์    แสนแปง
3/2  
92
    ด.ช.พอเพียง    แสงคำเฉลียง
3/3  
93
    ด.ช.พลศรุต    อินต๊ะขัติ
3/4  
94
    ด.ช.กฤตเมธ    ชูสุวรรณ
3/4  
95
    ด.ช.ภานุวิชญ์    ศิริศิลป์
3/5  
96
    ด.ช.ภูชิต    ยี่หว่า
3/5  
97
    ด.ช.พลเดช    ดาวเงิน
3/5  
98
    ด.ช.ดลวิชย์    ขวัญรอด
3/5  
99
    ด.ช.อัคคัญญ์    กันทะวงค์
3/5  
100
    ด.ช.ก้องเกียรติ    เอียการนา
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 100 คน