โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  SUDOKU      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นาง ณ ชนก ปาลี   
สถานที่เรียน :  531   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:24:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ชนิดาภา    ใช้ไม่หมด
1/4  
2
    ด.ช.ชิษณุพงศ์    ขันพล
1/12  
3
    ด.ญ.ณิชกานต์    มีชัย
1/10  
4
    ด.ช.ชัยวัฒน์    ฝั้นอ้าย
1/9  
5
    ด.ช.ภฤศ    บุญพิทักษ์
1/8  
6
    ด.ญ.กมลชนก?    อุ่นพินิจ
1/5  
7
    ด.ญ.วรัญจพร    จันธิมา
1/4  
8
    ด.ช.สิทธิเดช    แซ่ง้อ
2/12  
9
    ด.ช.ภชร    กวินจรณชัย
2/12  
10
    ด.ช.ปุณณพัฒน์    อยู่สุข
2/12  
11
    ด.ช.ณภัทร    นพปฎล
2/12  
12
    ด.ช.เนรมิต    ถนอมวรกุล
2/12  
13
    ด.ญ.ปสิตา    ลิขิตตระกูล
2/10  
14
    ด.ญ.กานต์ธิดา    ราหูรักษ์
2/6  
15
    ด.ช.คุณานนท์    บุญเกิดลาภ
2/6  
16
    ด.ญ.ชีรีน    วงค์งาม
2/6  
17
    ด.ช.ณัฐพงษ์    กาวิชัย
3/10  
18
    ด.ช.กันตพงศ์    กันโท
3/10  
19
    ด.ช.ปิยวัฒน์    อามกันทา
3/10  
20
    ด.ช.จักรภัทร    อุตโม
3/10  
21
    ด.ช.จักรภัทร    พุทธก้อน
3/10  
22
    ด.ญ.กฤตยา    อุประวรรณา
3/9  
23
    ด.ญ.ศิวารยา    นันทะเรือน
3/9  
24
    ด.ญ.ฐิติญาภรณ์    หรรษา
3/4  
25
    ด.ช.ธนธรณ์    สุวรรณ
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน