โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :   Lazy Friday      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูวิลาวัลย์ เทพจักร    
สถานที่เรียน :  ตึกยุพราชและอาคาร 10 ห้อง 1032    วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:51:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.วนิดา    ติต๊ะ
4/3  
2
    น.ส.ภัทรวดี    โพธิ์นิล
4/7  
3
    น.ส.กุลสตรี    มหาไม้
4/7  
4
    น.ส.พิมพิศา    พวกอินทร์แสง
4/7  
5
    น.ส.โยษิตา    วงค์สุวรรณ
4/7  
6
    น.ส.นันท์?นลิน?    สนั่น?สมศักดิ์?ศรี?
4/7  
7
    น.ส.ชัญญานุช    บุตรต๋า
4/9  
8
    น.ส.ภูริชา    กัณฑสิมาธิติ
4/9  
9
    น.ส.สุพิชฌาย์    วรกุล
4/9  
10
    น.ส.ภูริชญา    สุทัศนรักษ์
4/9  
11
    นายธนกฤต    พรหมมาลี
4/11  
12
    น.ส.กุลิสรา    ตุ่นคำ
4/7  
13
    น.ส.กมลชนก    วุฒิคุณ
4/7  
14
    น.ส.ธนัชพร    อุทธา
4/7  
15
    น.ส.คำหล้า    ลุงหมั้น
4/4  
16
    น.ส.สิริขวัญ    นักกรองดี
4/5  
17
    น.ส.มานิตา    เฟื่องเพียร
4/7  
18
    น.ส.ธนัญชนก    พรหมวนิช
4/7  
19
    น.ส.วรนิษฐ์    นันทิโชติวัฒน์
4/7  
20
    น.ส.บุณยาพร    เศรษฐรุ่งโรจน์
4/7  
21
    น.ส.แพรวา    วันเที่ยง
4/7  
22
    น.ส.ธัญจิรา    ทิมประเสริฐ
4/7  
23
    น.ส.พิชญาภา    ศิริป้อม
4/7  
24
    น.ส.อริยะวรรณ    ประพฤติธรรม
4/7  
25
    นายภูมิธรรม    ตาเหียง
4/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน