โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Spotify      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจริณญา นามวงค์   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ข   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:32:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.อภิศิริ    อินมงคล
2/6  
2
    ด.ญ.สุกฤตา    วงค์สวัสดิ์
2/12  
3
    ด.ญ.ณัชชา    ฝั้นแบน
2/12  
4
    ด.ญ.เจน เอไลช่า    มานูเอล
2/11  
5
    ด.ช.นันทพัฒน์    รอดรักษ์
2/10  
6
    ด.ญ.ฐิติกาญจน์    บริรักษ์
2/10  
7
    ด.ญ.กิรณา    ทาพันธ์
2/10  
8
    ด.ญ.วรินทร์ทิรา    กันธิยะ
2/7  
9
    ด.ญ.สรัลชนาพร    ศรีเดช
2/7  
10
    ด.ญ.เพชรลัดดา    กันติ๊บ
2/7  
11
    ด.ญ.นันท์นภัส    อุปนันท์
2/7  
12
    ด.ญ.ญาณิศา    คำลือ
2/7  
13
    ด.ญ.ณิชาภัทร    ปันธิยะ
2/7  
14
    ด.ช.ณภัทร    จีนาราช
2/7  
15
    ด.ญ.อัจฉราพร    พุทธิ
3/11  
16
    ด.ญ.อชิรญา    ศรีบุญปวน
3/11  
17
    ด.ญ.จิราพัชร    ศรีเมืองมูล
3/11  
18
    ด.ญ.เบญญาภา    ชำนาญยา
3/10  
19
    ด.ญ.โสภิตนภา    นาราศรี
3/10  
20
    ด.ช.ไอศูรย์    ศักดิสกุลพงษ์
3/10  
21
    ด.ช.อินทนนท์    รักษ์ใหญ่วงค์
3/10  
22
    ด.ญ.เอมิกา    ตันติสันติกุล
3/4  
23
    ด.ญ.กัญญารัตน์    ไชยลังการ์
3/4  
24
    ด.ญ.นิธิดา    พัฒนบุญแสน
3/4  
25
    ด.ญ.ภัทรนันท์    เวียงแก้ว
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน