โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วัฒนธรรมจีน      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูบานเย็น ฤทธิไตรภพ , ครูอมรพรรณ มูลหล้า   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาจีน   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:06:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ดลลดา    ชุมรักษา
1/5  
2
    ด.ญ.ปานระพี    จันทรพงศ์
1/11  
3
    ด.ญ.จีรภัทร์ตยา    พลศิลป์
1/11  
4
    ด.ญ.จิรภิญญา    บุญเพชร
1/11  
5
    ด.ญ.กัลยรัตน์    เพ็ชรน้อย
1/11  
6
    ด.ญ.ปริญญ์    นทีคีรีกาญจน์
1/11  
7
    ด.ญ.จิรัชญา    คำหมั้น
1/11  
8
    ด.ญ.วรรณิญา    ทรายอ่อน
1/11  
9
    ด.ญ.ยุพิน    สุมา
1/12  
10
    ด.ญ.กุญภินัฐ    พรหมรินทร์
1/12  
11
    ด.ญ.กัญญาณัฐ    ทะนะมูล
1/12  
12
    ด.ญ.วีรดา    อัศวบุญนำ
1/12  
13
    ด.ญ.สุขฤทัย    พรนิมิตสกุล
1/13  
14
    ด.ช.จิรทิปต์    แสนคำ
1/11  
15
    ด.ญ.ปัณฑา    บัวเสน
1/10  
16
    ด.ญ.พิจิตรา    เอ็มโอด
1/5  
17
    ด.ญ.สุพิชญา    เดชธนู
1/5  
18
    ด.ญ.พิศตะวัน    วิริยางกูร
1/5  
19
    ด.ญ.อังศุมาลี    ศรีสุภาลัย
1/5  
20
    ด.ช.นภัสดล    บัวโอภาส
1/6  
21
    ด.ญ.ณิชกานต์    มาก๋า
1/7  
22
    ด.ญ.ศุภาพิชญ์    แดงตันกี
1/7  
23
    ด.ช.ชยพล    ปันทะนา
1/7  
24
    ด.ญ.พิมพ์สุธี    ปัญญาเต็งกวน
1/7  
25
    ด.ญ.สิปราง    วงศ์สิทธิพิศาล
1/9  
26
    ด.ญ.สิปโปทัย    วงศ์สิทธิพิศาล
1/10  
27
    ด.ญ.ทักษอร    พิมพ์สมาน
1/10  
28
    ด.ญ.กมลมาศ    กลางประพันธ์
1/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน