โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตศิป์เส้นด้าย      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูขนิษฐา คมขำ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:10:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.พิมดาว    อินต๊ะ
1/3  
2
    ด.ช.ธีรพงษ์    เที่ยงใจ
1/14  
3
    ด.ช.วีรดนย์    โตเขียว
1/10  
4
    ด.ญ.ปิญชาน์    ผลรัตนไพบูลย์
1/10  
5
    ด.ญ.อินทนินท์    อินทรศรี
1/7  
6
    ด.ญ.ธนภร    บุญสวัสดิ์
1/7  
7
    ด.ญ.วรนัน    เผ่าศรีศรจิตต์
1/7  
8
    ด.ญ.ชญาน์ทิพย์?    ตระกูลแก้วคุ้ม
1/7  
9
    ด.ช.เตวิช    รุ่งเรืองวีรภัทร
1/6  
10
    ด.ช.อนวัช    ชัยมงคล
1/6  
11
    ด.ช.คชภัค    พรมคำตัน
1/6  
12
    ด.ญ.ณิชากร    ทิตย์สุรินทร์
1/4  
13
    ด.ญ.จิรันธนินท์    ศิริวิสัย
2/11  
14
    ด.ญ.วรวลัญช์    เลิศตระการดี
2/11  
15
    ด.ญ.พิมุข    พรมเสน
2/11  
16
    ด.ญ.ธนัชพร    อมาตยกุล
2/11  
17
    ด.ญ.ธนัญญา    ชัยวงศ์
2/10  
18
    ด.ญ.ศุภัศสรา    นารินทร์
2/3  
19
    ด.ญ.กัญญาณัฐ    ปันทสกุลชัย
2/3  
20
    ด.ญ.อรณิชา    สงวนพงษ์
3/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน