โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  astronomy      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวราภรณ์. เป้ามณี   
สถานที่เรียน :  อาคาร3 ห้อง 322   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:43:17 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.มนทร์นลัท    บัวขม
1/4  
2
    ด.ญ.ธีราภา    ศรีอินทร์
1/10  
3
    ด.ญ.วลัยพรรณ    จันทรานาค
1/10  
4
    ด.ญ.กันฐ์ฤทัย    ประทุมเทา
1/10  
5
    ด.ช.จิรวศิน    พรหมมินทร์
1/9  
6
    ด.ช.เอกภวิษย์    สันบุญเป็ง
1/9  
7
    ด.ญ.วีร์รดา    แก้วกันใจ
1/9  
8
    ด.ช.ณัฐชนน    ธีรเมทินี
1/7  
9
    ด.ญ.ภัควลัญชญ์    อยู่ชูชัยมงคล
1/7  
10
    ด.ช.นภดล    วิญญานะ
1/7  
11
    ด.ญ.ชญานุช    มิตรช่วยรอด
1/7  
12
    ด.ญ.ณลานนา    สุตันตานนท์
1/6  
13
    ด.ญ.ภิชญา    กระโจมทอง
1/6  
14
    ด.ญ.กัญญาวีร์    ใจวิถี
1/4  
15
    ด.ญ.จารุวรรณ    ทองปลายแก้ว
1/4  
16
    ด.ญ.ปรัชญา    จันทร์ฝน
1/4  
17
    ด.ช.อิงควัตถ์    แถมสุข
2/14  
18
    ด.ช.นพดล    ใจสาม
2/14  
19
    ด.ญ.ชญานิศ    คงได้
2/7  
20
    ด.ญ.มณสิชา    กมลรัตน์
2/7  
21
    ด.ญ.สิรีธร    ศิริรัตน์
3/8  
22
    ด.ญ.ธนพร    ทาระแก้ว
3/8  
23
    ด.ญ.ปริยากร    จำปา
3/8  
24
    ด.ญ.อนุรดี    แสงตัน
3/8  
25
    ด.ช.ธนัท    จักรฤทธิพงศ์
3/10  
26
    ด.ญ.ชลธิชา    ทรงสมบัติชัย
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน