โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 3 และ นศท.หญิง      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิชชากร ไขแสง   
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอลโรงเรียน และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทับบกที่ 33   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:02:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายณวณน    จริงไธสง
4/2  
2
    นายบุณยกร    ชัยสิทธิกุล
4/16  
3
    นายทีฆทัศน์    สมุหทัย
4/16  
4
    นายไท    ใจมี
4/16  
5
    นายชลัมพล    กลิ่นโลกัย
4/11  
6
    นายราชินทร์    ริลา
4/11  
7
    นายชยกร    สืบตระกูล
4/11  
8
    นายวีรวุฒิ    รัตนมงคล
4/7  
9
    นายกฤตธัช    ลำพูนสัก
4/7  
10
    นายณฐกร    อวดศรี
4/2  
11
    นายจีรวัฒน์คพันธ์    พิศชวนชม
4/2  
12
    นายพรหมนัฐ    รานา
5/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน