โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูนิตยา ศรีสุวรรณ์, ครูเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์   
สถานที่เรียน :  ห้อง323   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:28:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ชลกรณ์    ไชยคำวัง
1/4  
2
    ด.ช.ธนกฤต    วงษ์กาญจนกุล
1/13  
3
    ด.ญ.ชีวาพร    ปวงจักร์ทา
1/12  
4
    ด.ญ.ฑิลาภัณ    บุญเลา
1/11  
5
    ด.ญ.ฐิตารีย์    สุนทรศิลป์
1/10  
6
    ด.ญ.นฤภร    ชมภูทอง
1/10  
7
    ด.ญ.มีสุข    หมื่นสุข
1/10  
8
    ด.ญ.นภษภร    ศักดิ์ทอง
1/9  
9
    ด.ญ.สุวิชาดา    จันทร์เป็ง
1/9  
10
    ด.ช.ตุลา    บุญเป็ง
1/7  
11
    ด.ญ.พิชญ์นาฎ    ไชยเทพ
1/7  
12
    ด.ช.สิรวิชญ์    ชินกาญจนโรจน์
1/7  
13
    ด.ญ.พิชามญชุ์    ปัญทะโชติ
1/7  
14
    ด.ช.ภูผา    เวชกามา
1/7  
15
    ด.ช.ปาณชัย    ชนะพิมพ์
1/7  
16
    ด.ญ.ชนัญชิดา    เจนธนานันท์
1/7  
17
    ด.ญ.รสิตา    แสงแก้ว
1/7  
18
    ด.ญ.ทอสิริ    จงกิจวัฒนา
1/6  
19
    ด.ช.เกริกเกียรติ    บัวขาว
1/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน