โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วิทยาศาตร์      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูศรีพรรณ นาพรม   
สถานที่เรียน :  324   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:56:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.รัฐศาสตร์    อิ่นคำ
1/2  
2
    ด.ช.พงศ์ธร    วิพุธพงษ์
1/10  
3
    ด.ช.กิตติทัศน์    วชิรธนากร
1/11  
4
    ด.ช.พลภัทร    อินทรัตน์
1/11  
5
    ด.ช.ปัณณวิชญ์    นพสุจริตรัตน์
1/11  
6
    ด.ช.วรภพ    กี้ใจ
1/12  
7
    ด.ช.กฤศณัฏฐ์    สาระคำ
1/12  
8
    ด.ช.ภัคภณ    สังเพ็ชร
1/12  
9
    ด.ช.สิริวุฒิ    แดงอุดม
1/12  
10
    ด.ช.ชัยวัฒน์    พินิจวงษ์
1/13  
11
    ด.ญ.ธนาพา    สิริกันยาธรรม
1/13  
12
    ด.ญ.อัจจิมา    ปันธนนันท์
1/9  
13
    ด.ญ.จารุพิชญา    คำลือ
1/9  
14
    ด.ญ.กัญจ์ชญาน์    วิกัน
1/8  
15
    ด.ช.ณัฐนันท์    สายทอง
1/3  
16
    ด.ช.พัฒนกรณ์    คำทอน
1/3  
17
    ด.ญ.รัตนากร    สมคิด
1/5  
18
    ด.ช.เมธัส    แม่ปุน
1/5  
19
    ด.ญ.แพร    อรุณโชคถาวร
1/5  
20
    ด.ช.เตชินท์    ลุงหล้า
1/6  
21
    ด.ช.พฤทธิ์    เหล่าเที่ยง
1/6  
22
    ด.ช.กิตตินันท์    ปัญญาแก้ว
1/8  
23
    ด.ญ.ฐิติรัตน์    ชุมพลอนันต์
1/8  
24
    ด.ช.ธนัญกรณ์    มงคลโสภณเจริญ
1/8  
25
    ด.ญ.ภาวศุทธิ    ดอกไม้
1/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน