โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 2      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ อ่อนหวาน   
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:58:32 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายธนวัฒน์    ใจยง
5/1  
2
    นายพีรภัทร    ดอนมูล
5/10  
3
    นายพหุพล    ขาวสวย
5/10  
4
    นายพีรณัฐ    โลหิตโยธิน
5/10  
5
    นายพงษ์สถิตย์    บรรลือ
5/11  
6
    นายบุญญาณัฐ    บุญรสศักดิ์
5/11  
7
    นายภฆัมพร    พึ่งหล้า
5/11  
8
    นายบริชญ์    ศิริวุฒิ
5/11  
9
    นายภูวดล    บุญสูง
5/13  
10
    นายธัญพิสิษฐ์    ธรรมสอน
5/15  
11
    นายภูผา    ไชยมาตร์
5/16  
12
    นายธีรภัทร    ไชยยะ
5/16  
13
    นายพชร    ว่องไว
5/10  
14
    นายนนทพรรษ    วงษ์กัณหา
5/9  
15
    นายภูมิภัทร    บุตรชัย
5/7  
16
    นายพงศพัฒน์    สังข์ทอง
5/1  
17
    นายพิชชภัทร    ชื่นศิริกุลชัย
5/2  
18
    นายนภสินธุ์    จำปา
5/2  
19
    นายภีระพัฒน์    บุญนัด
5/2  
20
    นายพลอธิป    อินต๊ะขัติ
5/3  
21
    นายพลณภัคร    จันทา
5/3  
22
    นายพงษ์พิพัฒน์    กาละสุข
5/3  
23
    นายพุทธิพงศ์    ชวลิต
5/5  
24
    นายนิพิฐพนธ์    ธาตุอินจันทร์
5/5  
25
    นายธนากร    นนท์ตา
5/6  
26
    นายภูวดล    ขำดี
5/7  
27
    นายภาณุภพ    ดุมกลาง
5/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน