โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตวันละนิด      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูกัญปภัสร์ คำป้อ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:23:36 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายพณิชพล    สุคันธมาลย์
5/2  
2
    น.ส.ธนัยนาถ    ศรีบุญเรือง
5/7  
3
    น.ส.นิชชิมา    บุญขวัญ
5/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน