โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 4      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูอัญภัทร บุตรพรหม   
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:13:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายสาริน    เขียวสา
6/1  
2
    น.ส.ทรงพร    สงค์ประเสริฐ
6/8  
3
    นายอนพัช    อุทธิยา
6/8  
4
    นายสกฤษฏ์    ขุนแหลม
6/8  
5
    นายวรภากร    อ่อนเปี่ยม
6/9  
6
    น.ส.กานต์ติมา    คริกเคา
6/10  
7
    นายสมิทธิ์    แสงปัญญา
6/10  
8
    นายอริยะภพ    มุนิกานนท์
6/11  
9
    น.ส.ชณัญชิดา    อัครสุริยพันธุ์
6/11  
10
    นายสุรสีห์    อินเป็ง
6/11  
11
    นายสุภชัย    อุดคำ
6/11  
12
    นายศุภัช    เสมอเชื้อ
6/11  
13
    นายศุภโชค    ไชยวงค์
6/12  
14
    น.ส.บัวชมพู    ลาภพิสูตร
6/14  
15
    นายศุภวิทย์    มาลาจำปี
6/14  
16
    นายสรวิศ    เตซะลือ
6/15  
17
    นายศุภสัณฑ์    วงศ์วณิชธนาธร
6/15  
18
    น.ส.พิมพ์ชนก    ภู่ทอง
6/8  
19
    นายสิปปภาส    ปิติวรรณ
6/8  
20
    นายเศรษฐสิทธิ์    เมืองแก้ว
6/7  
21
    นายสุรัชต์ชเบช    ทะลอมคำ
6/1  
22
    นายเอกวิทย์    เต็มกันทา
6/1  
23
    นายสิรภพ    เดชวงศ์ยา
6/1  
24
    นายศุภฤกษ์    คำรังษี
6/2  
25
    นายสุรวิชญ์    จินใจ
6/3  
26
    นายศรันธ์    จตุพรพิทักษ์กุล
6/3  
27
    นายวริษฐ์    ยอดสุภา
6/3  
28
    น.ส.จีราวรรณ    ปัญญาทอง
6/4  
29
    นายศุภกร    มูลละ
6/5  
30
    นายศุภวิชญ์    วิภูสุวรรณ์
6/5  
31
    นายอนพัทย์    กันทะมัง
6/5  
32
    นายสุนันทชาติ    กองมณี
6/5  
33
    นายศุภวิชญ์    โรจนัสถ์สกุล
6/6  
34
    นายศิวกรณ์    พิมสาร
6/6  
35
    นายสิรวิชญ์    เปรมจิตต์
6/6  
36
    นายฮาตีม    มีชัย
6/7  
37
    นายอภิวิชญ์    ทุมา
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 37 คน