โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ของเล่นวิทยาศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูรุ่งอรุณ อุ่นเรือน   
สถานที่เรียน :  อาคาร3   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:39:35 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ณัฐนันท์    ศรีสุขเกษม
1/4  
2
    ด.ช.พริษฐ์พงศ์    ชุ่มชื่น
1/9  
3
    ด.ญ.สมิตานันท์    แก้วมา
1/9  
4
    ด.ญ.วนิดา    พรมใบลา
2/12  
5
    ด.ญ.รัตนาภรณ์    โพธาศรี
2/12  
6
    ด.ญ.ธันยนันท์    ขอดแก้ว
2/12  
7
    ด.ญ.ณัฏฐิกา    แก้วมณี
2/12  
8
    ด.ญ.ณัฐฐิรา    สร้อยเเก้ว
2/4  
9
    ด.ญ.ชยานันท์    ดวงคำ
2/4  
10
    ด.ญ.ฐิติรัตน์    ยูโด๊ะ
2/4  
11
    ด.ญ.จิตติกานต์    ทัพพรหมทอง
3/6  
12
    ด.ญ.เกตน์สิรี    กุณามณี
3/6  
13
    ด.ญ.ทีปการัต    นำชัย
3/6  
14
    ด.ญ.ธัญสิริ    จินนะแก้ว
3/7  
15
    ด.ญ.ชนัดดา    ทวีผล
3/7  
16
    ด.ญ.ภัทรมล    เรืองภูมิ
3/7  
17
    ด.ช.นาธาน    แวอุมาร์
3/5  
18
    ด.ญ.อรกัญญา    มาภิวงศ์
3/3  
19
    ด.ญ.ณัฐนันท์    ศรีวิชัย
3/3  
20
    ด.ญ.ราชพฤกษ์    สนใจ
3/3  
21
    ด.ญ.ชัญญา    ใช้ไม่หมด
3/3  
22
    ด.ญ.เกณิกา    ไชยรัมย์
3/3  
23
    ด.ญ.ญาณภัค    จอมมาวรรณ
3/3  
24
    ด.ญ.สริตา    วงค์สุวรรณ์
3/3  
25
    ด.ญ.ลภัสรดา    แก้วฟุ่น
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน