โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Word Search      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูน้ำฝน โทปุญญานนท์, นางสุรีย์ รัตนธรรม   
สถานที่เรียน :  โดม อาคาร2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:13:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ณภัทร    จันทรพัตร
1/1  
2
    ด.ช.ปุณมนัส    คำแสน
1/8  
3
    ด.ช.มนภัทร    มีนาค
1/8  
4
    ด.ญ.ศวิตา    สุพรรณอุดม
1/11  
5
    ด.ช.นนทพัฒน    วงษ์กล่ำ
1/11  
6
    ด.ช.ธนดล    กาละนัง
1/11  
7
    ด.ช.ศศิรวิทย์    คีรีรัตน์กมล
1/12  
8
    ด.ญ.ฐิตาภรณ์    ทิศลา
1/12  
9
    ด.ญ.กนกพิชญ์    อินทจักร์
1/12  
10
    ด.ช.ธีรพงษ์    วงค์สิงห์คำ
1/13  
11
    ด.ญ.พัทธ์ธีรา    พงษ์ไพบูลย์
1/14  
12
    ด.ช.ภาวัต    เชาว์ไว
1/8  
13
    ด.ญ.กมล?ลักษณ์?    จันทร์?ตา
1/7  
14
    ด.ช.พุฒิชัย    พฤกษาอารักษ์
1/3  
15
    ด.ช.วรัญญู    ธารา
1/4  
16
    ด.ช.ธีราวัชร์    รุ่งโรจน์ธนเดช
1/4  
17
    ด.ช.กวินส์    เพลัย
1/5  
18
    ด.ญ.ชมพูนุท    สถาพรพันธ์
1/6  
19
    ด.ญ.พิมพ์จิรัชยา    อุดมศุภกานต์
1/6  
20
    ด.ช.แทนคุณ    สุขา
1/6  
21
    ด.ช.พุฒิพงศ์    พฤกษาอารักษ์
1/6  
22
    ด.ช.ธนากร    สังข์คง
1/6  
23
    ด.ญ.อชิรญา    ดวงธิมา
1/7  
24
    ด.ญ.ไทยสยาม    คาสปา
1/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน