โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สารวัตรนักเรียน ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นายทวี ฤทธิเดช , นายทัพไทย ทะลือชัย, นายธนวัฒน์ ฤทธิเดช    
สถานที่เรียน :  แสตนด์เชียร์ฝั่งร้านใหม่ทำหมวก   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:28:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ภคพร    โถงาม
1/4  
2
    ด.ญ.พลอยสวย    วนรัตน์
1/13  
3
    ด.ญ.กชวรรณ    ลุงช่วย
1/13  
4
    ด.ญ.ปิยธิดา    ฤทัยงามยิ่ง
1/12  
5
    ด.ช.สิรศักดิ์    น้อยหลู่
1/12  
6
    ด.ญ.ฐานิญา    กองใส
1/5  
7
    ด.ช.ชย?ณัฐ?    สุริยะ
1/4  
8
    ด.ช.นิชคุณ    เต๋ติยะ
1/4  
9
    ด.ญ.นันท์นภัส    รัตนวรรณ์
2/13  
10
    ด.ญ.ธนภรณ์    ขุนศรีวรราช
2/13  
11
    ด.ญ.ญดาพร    แก้วยอดดี
2/13  
12
    ด.ช.ธนวิชญ์    ป้องญาติ
2/13  
13
    ด.ญ.สาลี่    ธรรมรัตนพงษ์
2/10  
14
    ด.ญ.ปภิชญา    ลีลานุช
2/10  
15
    ด.ช.ปพีรภัทร    สุริวงค์
2/4  
16
    ด.ช.ก้องภพ    ชัยยงค์
2/4  
17
    ด.ช.ภัทรพงศ์    ไชยวงศ์สาย
2/4  
18
    ด.ช.พัสกร    บุญทา
2/4  
19
    ด.ช.พสิฏฐ์    คงเนียม
2/4  
20
    ด.ช.กีรติ    ลางเครือ
2/4  
21
    ด.ญ.ณัฐณิชา    มะโนรมย์
3/9  
22
    ด.ญ.กันต์กมล    พรมเสน
3/6  
23
    ด.ญ.อาภาภัทร    บัวล่าย
3/6  
24
    ด.ญ.ปุณณฌา    องมล
3/6  
25
    ด.ญ.ธีรยา    พรหมเย็น
3/6  
26
    ด.ญ.เกื้อกานดา    อินทรโสภา
3/6  
27
    ด.ญ.ศศิญา    เจริญพร
3/4  
28
    ด.ญ.เมธาวี    วัฒนเชษฐ์
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน