โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนต์(Head Heart)       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูภานุพันธุ์ ขันธะ   
สถานที่เรียน :  อาคาร7 ห้อง 721 หรือ 723   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:10:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ณัฐสิทธิ์    ทองเงา
2/4  
2
    ด.ช.วิวิศน์    ลำจวน
2/13  
3
    ด.ช.วันไชย    ขันมั่น
2/13  
4
    ด.ช.จักริน    เกษเสนา
2/7  
5
    ด.ช.เมตาธาร    ดอกชิต
2/7  
6
    ด.ญ.ณัฐพัชร์    ยิ้มสมบูรณ์
2/6  
7
    ด.ญ.ทรรศิกา    ไชยคำ
2/6  
8
    ด.ญ.อาภิสรา    โททัสสะโชติ
2/6  
9
    ด.ญ.กมลชนก    บุญยศยิ่ง
2/5  
10
    ด.ญ.พิชยาภรณ์    ทำบุญ
3/8  
11
    ด.ญ.นันทัชพร    จันทร์วัง
3/8  
12
    ด.ช.ณัฐภูมิ    กูลเรือน
3/8  
13
    ด.ญ.กนกพิชญ์    สิทธิมงคล
3/8  
14
    ด.ญ.ธมลวรรณ    เรือนใจ
3/8  
15
    ด.ช.นพรัตน์    ริสนา
3/8  
16
    ด.ญ.กิ่งกาญจน์    รัตนพงษ์
3/8  
17
    ด.ญ.ธนัญพร    ปันธนนันท์
3/8  
18
    ด.ญ.ณัฏฐณิชา    ชูรัตน์
3/8  
19
    ด.ญ.ขวัญจิรา    คันธะวัง
3/8  
20
    ด.ญ.ณัฐธิดา    สุนันต๊ะ
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน