โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  หนังสือเล่มเล็ก      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูคณาวุฒิ วรนุช   
สถานที่เรียน :  ห้องประชุม อาคารสปย.   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:35:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ปภังกร    กาลันศรีมา
1/3  
2
    ด.ช.ฐณวัชท์    สุภาคำ
1/3  
3
    ด.ญ.เกื้อหนุน    ไชยวงค์
1/5  
4
    ด.ญ.กชกร    พระคงสินธุ์
1/7  
5
    ด.ช.ชยฉัตร    คำแสน
2/4  
6
    ด.ช.ญาณพัฒน์    น้อยแดง
2/4  
7
    ด.ช.กฤษฎีกา    โพธิ์วิจิตร
2/3  
8
    ด.ช.วัชระวิทย์    สุดใจ
2/3  
9
    ด.ญ.ปภาวี    ศรีเมฆ
3/5  
10
    ด.ญ.กนกวรรณ    พุ่มไม้
3/5  
11
    ด.ญ.วีรินท์    สุภาคำ
3/5  
12
    ด.ช.ศิวกร    ศรีคราม
3/5  
13
    ด.ญ.ศตพร    จริงไธสง
3/5  
14
    ด.ญ.เพ็ญพิชชา    ทิพย์ใจภา
3/5  
15
    ด.ญ.ปุญชรัสมิ์    สิญจวัตร์
3/5  
16
    ด.ช.สราวุฒิ    กองสิน
3/5  
17
    ด.ญ.วรกานต์    มณีลดา
3/5  
18
    ด.ญ.พัชรียา    ศรีคำแปง
3/5  
19
    ด.ญ.ชนกานต์    เหลืองหิรัญ
3/5  
20
    ด.ญ.พรชนันท์    แตะต้อย
3/3  
21
    ด.ญ.ภัสพร    หงษ์ประสิทธิ์
3/3  
22
    ด.ญ.ณัฐญกานต์    มาตา
3/3  
23
    ด.ญ.บุญฑริกา    คำอยู่
3/3  
24
    ด.ญ.ณัฐมล    มีฉลาด
3/3  
25
    ด.ช.วิชญพงศ์    จิรารัตน์วรโชติ
3/3  
26
    ด.ญ.เกราะเพชร    สิทธิสงคราม
3/3  
27
    ด.ญ.อริสรา    แก้วคำ
3/5  
28
    ด.ญ.ริรดา    มงคลสุขสกุล
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน