โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กอล์ฟ ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นายสุรชัย พฤกษาสกุล   
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาหน้าตึกยุพราช   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:11:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.คณพศ    อัครสุริยพันธุ์
1/1  
2
    ด.ช.ปฏิพล    พิชัย
1/5  
3
    ด.ช.ณัฐพัชร์    อนันต๊ะ
1/8  
4
    ด.ช.จิรทีปต์    เตปา
1/8  
5
    ด.ญ.ชิอะกิ    ฟูชิงะมิ
1/14  
6
    ด.ช.ธนพล    ขัตติยะ
2/4  
7
    ด.ช.ภูวดล    วงศ์สุภา
2/4  
8
    ด.ญ.ธิดารัตน์    ใจปัน
3/8  
9
    ด.ญ.นันท์ณภัทร    วงค์มหาวัน
3/8  
10
    ด.ญ.ญาตาวีร์    ใจดี
3/10  
11
    ด.ญ.วรรธนพร    ชูวา
3/12  
12
    ด.ญ.ภัทรธิดา    วิทยาประภารัตน์
3/13  
13
    ด.ญ.ปภาดา    พึ่งประดิษฐ์
3/13  
14
    ด.ช.ธรรมรัตน์    สุริยวงศ์
3/13  
15
    ด.ญ.ภัทรวีร์    ปัญญา
3/8  
16
    ด.ญ.ณัฐญาดา    มาแก้ว
3/8  
17
    ด.ญ.ภูริชญา    หล้านวล
3/8  
18
    ด.ช.ภาณุภูมิ    วงค์กันทา
3/4  
19
    ด.ญ.พอฤทัย    นิลชน
3/4  
20
    ด.ช.นพนันท์    ศรีทุมมา
3/4  
21
    ด.ญ.รัฐริกา    พงษ์คำมูล
3/4  
22
    ด.ช.ธนวัฒน์    อัมสัย
3/4  
23
    ด.ช.พนิต    โอมัล
3/4  
24
    ด.ช.กันต์กวี    คำสุนทร
3/4  
25
    ด.ญ.พิมรดา    บรรณารักษ์
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน