โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  พิชิตโจทย์คณิต      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศแก้ว ชื่นใจ   
สถานที่เรียน :   สมัครชุมนุมแล้วเข้ากลุ่มไลน์  https://line.me/R/ti/g/bTsfGNMrB0    วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:06:01 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายจิรพัส    มโนธรรม
4/4  
2
    นายเดชภณ    พิทยารักษ์
4/15  
3
    นายคณวรรธณ์    บุญเรือง
4/10  
4
    นายจ๋อมเมือง    -
4/9  
5
    นายธนพัฒน์    กิติวรรรณ
4/6  
6
    นายศิรชัช    วงค์สวัสดิ์
4/6  
7
    นายพิชาภพ    ชยยศเส้า
4/6  
8
    น.ส.แพรวา    ไชยฉกรรณ์
6/3  
9
    น.ส.จิราภัทร    แสนสัจจะ
6/3  
10
    น.ส.ณัฐพร    สระทองบ้อง
6/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน