โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กอล์ฟ ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูทศพล สุภาหาญ   
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาหน้าตึกยุพราช   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:32:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายธนันชัย    จินาอิ
4/5  
2
    นายติณณภัทร    สินเทศ
4/13  
3
    นายเขมทัต    ฝันอากาศ
4/13  
4
    นายตะวัน    เสถียรไทย
4/13  
5
    นายพศิน    สุริยะ
4/13  
6
    นายภชกรณ์    บัวคำ
4/13  
7
    นายกันตภณ    ราชแสนศรี
4/13  
8
    นายธาดา    ตาวงค์
4/9  
9
    นายธีรเดช    อินทรโชติ
4/7  
10
    นายณัฐพงศ์    วงศ์อาณา
4/7  
11
    นายธนากร    ชื่นกันยารัตน์
4/7  
12
    นายภูรี    ปัญโญใหญ่
4/7  
13
    นายปุญญพัฒน์    แสงประสิทธิ์
4/5  
14
    นายศุภกร    อนุไชย
4/5  
15
    นายธนพัส    ตื้อแปง
4/5  
16
    นายฑีฆวัฒน์    สายกับ
4/5  
17
    น.ส.นทีทิพย์    ยศสุพรหม
5/14  
18
    นายธีภพ    วิรโชติวาทิน
5/12  
19
    นายกิติภูมิ    จักษุแก้ว
6/4  
20
    นายธนภัทร    คิดชัย
6/11  
21
    นายศุภฤกษ์    ขันทอง
6/13  
22
    นายจิรายุทธ    แจ้งสว่าง
6/13  
23
    น.ส.พรหมพร    เรือนวงค์
6/14  
24
    น.ส.นงนภัส    ศรีสงคราม
6/14  
25
    น.ส.ญาโณทัย    วรายุ
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน