โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ถ่ายภาพจาก Smart phone       ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น   
สถานที่เรียน :  1236   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:36:46 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายวณัทชา    แก้ววงวาน
6/1  
2
    น.ส.พัณณสิริ    สิริผ่องใส
6/8  
3
    น.ส.ศิริขวัญ    สุทินนะ
6/8  
4
    น.ส.ธนัชญา    ปัญญารัตน์
6/8  
5
    น.ส.สุกันยา    แผนคง
6/10  
6
    น.ส.วัชรวรรณ    ยมเกิด
6/13  
7
    นายทัตพงศ์    ปัญญาชมภู
6/13  
8
    น.ส.พลอยไพลิน    หมื่นไชยศรี
6/13  
9
    น.ส.ภารดี    กาญจนบัญญัติ
6/13  
10
    น.ส.ศุทธิสรา    ยะอนันต์
6/13  
11
    น.ส.จิดาภา    เฉลิมวันชัย
6/13  
12
    นายกิติภูมิ    หมูเขื่อน
6/8  
13
    น.ส.ฐานิสร์    ทีปต์จิร
6/8  
14
    น.ส.พิมพ์ชนก    ปินตาวัน
6/8  
15
    น.ส.ธนพร    แซ่ชื้อ
6/3  
16
    น.ส.ภัณพษา    สายบุญ
6/6  
17
    น.ส.ชลธิชา    ยากรณ์
6/6  
18
    น.ส.ธนวรรณ    ชื่นกันยารัตน์
6/6  
19
    น.ส.สวิชชญา    ดิษฐแย้ม
6/6  
20
    น.ส.กมลลักษณ์    กอนทสร
6/6  
21
    นายพีรพงศ์    โชติภมรวิจิตร
6/7  
22
    น.ส.อาทิตยา    แซ่หลี่
6/7  
23
    น.ส.กฤติยา    รัศมีเศรษฐี
6/7  
24
    น.ส.ณัฐธิดา    สมภักดี
6/8  
25
    น.ส.จินดามณี    รัตนรักษ์
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน