โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสาพัฒนาชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูมนู กันทะวงค์   
สถานที่เรียน :  โดมอาคาร 2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:16:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ธนาดานันท์    มอแลกู่
4/2  
2
    น.ส.ศรัณย์รพี    เหล็กยอง
4/9  
3
    น.ส.กชกร    เหล็งไทย
4/10  
4
    น.ส.ปุญญิศา    อภัย
4/10  
5
    น.ส.อรชาลี    คนดี
4/13  
6
    น.ส.พิชชาพร    กาศสนุก
4/13  
7
    น.ส.พิชญา    คำวิงวอน
4/13  
8
    น.ส.นาฏศิลป์    เปลา
4/14  
9
    น.ส.ธนัชพร    ศรีทราย
4/14  
10
    น.ส.กนกพร    แสนกลางเมือง
4/15  
11
    น.ส.พรชนัน    เพ็งศรีแสง
4/15  
12
    น.ส.วิรมย์รินทร์    เฮงหวาน
4/15  
13
    น.ส.ภัทธริดา    เสมมณี
4/6  
14
    น.ส.ศุภาพิชญ์    แสนหาญ
4/6  
15
    น.ส.บุริมนาถ    สุทธหลวง
4/2  
16
    น.ส.ปิยะดา    สุทา
4/2  
17
    น.ส.ภัทราวรรณ    บัวเสน
4/3  
18
    น.ส.เบญญาภา    กิติกร
4/3  
19
    น.ส.พิชญ์นรี    ตาคำมา
4/3  
20
    น.ส.ปาณิสรา    คุณหลัก
4/3  
21
    น.ส.จิรัชญา    ศรีเมืองมูล
4/3  
22
    น.ส.รุจิษยา    บุญสุข
4/3  
23
    น.ส.ชัญญา    บุญเรือง
4/3  
24
    น.ส.น้ำฝน    ยศบุญยืน
4/3  
25
    น.ส.ปุณณภา    อภัย
4/5  
26
    น.ส.กัญญณัท    เมืองมา
4/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน