โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :   DIY Biology ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายมงคล ปัญญารัตน์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4 ห้อง 433 และ classroom ออนไลน์รหัส 4vhqvzn   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:37:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ฐิตาภรณ์    บุตรศรี
4/1  
2
    น.ส.กฤตพร    คมขัน
4/9  
3
    น.ส.ธนพร    โสมิญะ
4/9  
4
    น.ส.ณภัชนันท์    ลาเสือ
4/9  
5
    น.ส.วิชญาดา    วุฒิเสน
4/9  
6
    น.ส.ฐิติรัตน์    เหนือสุวรรณ์
4/7  
7
    นายพงศ์ปณต    เกตุกำพู
4/7  
8
    น.ส.ณัฐธิชา    ปัญญาอุด
4/6  
9
    นายชีวานนท์    ยังฉิม
4/1  
10
    นายธนกฤต    สิงฆราช
4/1  
11
    น.ส.ธนมน    เล็กศรี
4/1  
12
    นายกนกพัฒนา    พัฒนทรัพย์ไพศาล
4/1  
13
    น.ส.กานต์ธิดา    นันทขว้าง
5/6  
14
    น.ส.จิรัชญา    กันยา
5/6  
15
    น.ส.จิราภา    ตุละเสน
5/6  
16
    น.ส.จีรวรรณ    กัณธวงค์
5/6  
17
    น.ส.สุชัญญา    สุวรรณเดช
5/9  
18
    น.ส.วิลาสินี    บุญเติง
5/6  
19
    น.ส.ณัฐนันทน์    เกิดสุข
5/6  
20
    นายนรวีร์    เขตร์วัง
5/6  
21
    น.ส.จิราพรรณ    สิงห์แก้ว
5/1  
22
    น.ส.พิมพกานต์    ปาลี
5/1  
23
    น.ส.กัญญาณัฐ    จักสี
5/1  
24
    น.ส.พิชญาภา    ไพศาลมรกต
5/1  
25
    น.ส.ณัชภัค    อินทจักร
5/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน