โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  E-sports      ระดับชั้น  : ม. 5,6
ครูที่ปรึกษา : นายอาณัตพงษ์ แก้วทา   
สถานที่เรียน :  อาคาร8   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:43:01 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ชลลดา    ยาซ้อน
5/3  
2
    นายธาดา    กิจบุญชู
5/12  
3
    นายทักษ์ดนัย    คำไชย
5/12  
4
    นายภูริเดช    แซ่ด่าน
5/12  
5
    น.ส.จินัทชา    ยารังษี
5/6  
6
    น.ส.จันทร์จิรา    ลุงตาก
5/6  
7
    น.ส.ศิรดา    ดีเลิศวุฒิกร
5/6  
8
    น.ส.กีรติกานต์    ชื่นสว่าง
5/6  
9
    น.ส.ธวัลรัตน์    บุญเป็ง
5/5  
10
    น.ส.สวรส    สุวรรณคูหา
5/5  
11
    น.ส.ภคพร    ขุนศึก
5/3  
12
    นายกลวัชร    ไมล์หรือ
5/3  
13
    นายศุภวิชญ์    จักรคำปัน
5/3  
14
    น.ส.พนิตนันท์    คำไหว
5/3  
15
    นายปริญญาวัฒน์    ชาตะวัฒนะโสภากุล
5/5  
16
    นายวีระศักด์    ฮ้อยตะคุ
5/5  
17
    น.ส.ณัฐวดี    วรรณศิริวิศาล
6/15  
18
    นายปัญญาวุฒิ    เป็งศิริ
6/15  
19
    นายจิตติพัฒน์    พันธุศาสตร์
6/15  
20
    นายธีทัต    หนูใสเพ็ชร
6/15  
21
    นายธัญญ์ธารี    วัฒนรังสรรค์
6/15  
22
    นายศิวกร    ธิชาญ
6/12  
23
    นายชานนท์    ศรีไว
6/12  
24
    นายปรเมษฐ์    ทาดาริน
6/7  
25
    น.ส.ณัฐธยาน์    แย้มหลั่งทรัพย์
6/1  
26
    นายเสฎฐวุฒิ    เพชรรัตน์
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน