โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สนุกคิด คณิตศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ   
สถานที่เรียน :  531   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:15:03 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ขนิษฐา    ยิมิสุโท
1/4  
2
    ด.ช.กันตวัฒน์    งามช่วง
1/13  
3
    ด.ญ.แสงฝน    ลุงลิ่ง
1/12  
4
    ด.ญ.นัฐชนันท์    บัวแก้ว
1/12  
5
    ด.ญ.พิมพ์ลภัส    ถาวร
1/11  
6
    ด.ญ.อติพร    ไข่ทอง
1/11  
7
    ด.ช.ธนภัทร    ลักขะณะคมณ์
1/11  
8
    ด.ช.อัชฌา    ปาลี
1/11  
9
    ด.ญ.ฉัตรชนก    สมบูรณ์
1/8  
10
    ด.ญ.นนทปาน    อัสสานนท์
1/7  
11
    ด.ญ.เบญญาภา    วรรธนะลือ
1/4  
12
    ด.ช.ปารมี    ดูแก้ว
2/11  
13
    ด.ช.ธีรฉัตฏ์    บุญมาปะ
2/11  
14
    ด.ญ.กณิศา    เลิศปัญญาสกุล
2/4  
15
    ด.ช.ณัฏฐชัย    สุระธง
3/11  
16
    ด.ช.ธนภัทร    อิงธนานุวัตน์
3/11  
17
    ด.ช.ภัทรกร    หน่อน้อย
3/10  
18
    ด.ช.จิรัฎฐ์    วงค์กาสิทธิ์
3/8  
19
    ด.ญ.ฟ้าใหม่    คงกฤตยานุกุล
3/8  
20
    ด.ช.ศุภณัฐ    แซ่เล้า
3/3  
21
    ด.ช.กุลธร    ชัยสวัสดิ์
3/3  
22
    ด.ช.วรากร    เดือนดาว
3/3  
23
    ด.ช.นภัสดล    จำปา
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 คน