โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นาฏศิลป์ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ปิยวรรณ บุญธิมา   
สถานที่เรียน :  อาคาร 7 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ (714)   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:32:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ชิดชญา    ชัยหล้า
1/3  
2
    ด.ญ.จารวี    กองวรรณ์
1/4  
3
    ด.ญ.ญาธิดา    ไชยมณี
1/5  
4
    ด.ญ.กัญจน์ชญาน์    ดาวแสง
1/6  
5
    ด.ญ.กันต์กนิษฐ์    รัตนปรานต์
1/8  
6
    ด.ญ.กัญจิรัฏฐ์    จันทร์หอม
1/8  
7
    ด.ญ.พีรดา    บุญยิ่ง
2/13  
8
    ด.ญ.ธีราภรณ์    พรมมา
2/5  
9
    ด.ญ.ณัฐฐิญา    สมควร
2/5  
10
    ด.ญ.สุภจรรยา    ชนะเดช
2/4  
11
    ด.ญ.ณัฏฐณิชา    กรรณิกา
2/4  
12
    ด.ญ.เปี่ยมรัก    คีรีไกวัล
2/4  
13
    ด.ญ.รัตนกาญจน์    จันทร์สิทธิชัย
2/3  
14
    ด.ญ.พิชญาภา    ศรีใจ
3/8  
15
    ด.ญ.อธิชา    สัมภวมาน
3/8  
16
    ด.ญ.พิชชนันต์    อันติมานนท์
3/6  
17
    ด.ญ.สุวรรณา    จำปามณี
3/5  
18
    ด.ญ.อริสา    สุริยะ
3/4  
19
    ด.ญ.สโรชา    ปินตา
3/4  
20
    ด.ช.ภีรภัทร    เมืองใจ
3/4  
21
    ด.ญ.ณัฐพร    ชัยพฤกษ์
3/3  
22
    ด.ญ.นันท์นภัส    ลุงทุน
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน