โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English for fun      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูธนาอร โหละสุต   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุดกลาง   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:13:17 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ภูษณิศา    แสนมา
5/7  
2
    น.ส.ณัฏฐ์ธิดา    โชติอินทร์หอม
5/12  
3
    น.ส.มธุรดา    คำลือ
5/12  
4
    น.ส.รัตติยา    ระทอ
5/12  
5
    นายชัยยันต์    คำใจเที่ยง
5/12  
6
    น.ส.โยษิตา    ทองขาว
5/12  
7
    น.ส.พุธิตา    ทยานุกูล
5/12  
8
    นายสุวิจักขณ์    วิชยไพบุลย์
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน