โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English Drama and Skit      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรทิพย์ ณ เชียงใหม่,ครูธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 ชั้น 3   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:38:32 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.นิสริน    มะหะหมัด
4/5  
2
    นายพิตตินันท์    นาคประสิทธิ์
4/5  
3
    น.ส.ภัทรนันท์    แหง้โหว้
4/5  
4
    น.ส.นริศรา    ปัญญา
5/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน