โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักสถาปนิก      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูประเทือง ใจแก้ว   
สถานที่เรียน :  อาคารเรียน12 ห้อง1241   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:12:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ชฎาพัสณัน    ชุ่มชื่น
4/2  
2
    น.ส.ณัฐธิดา    นิติรัช
4/15  
3
    น.ส.นรินทิพย์    นันธิ
4/15  
4
    นายภคพล    ไชยโย
4/12  
5
    นายศุภวัชร์    ดำชมทรัพย์
4/12  
6
    นายศุภกฤต    มูลละ
4/12  
7
    น.ส.พรปวีณ์    เครือจันต๊ะ
4/9  
8
    น.ส.พันธ์วิรา    ดวงสุภา
4/7  
9
    นายวสวัตติ์    เขียวพรม
4/6  
10
    นายนพธีรา    บุญมาอูป
4/6  
11
    น.ส.สุชานรี    สิงห์สุทธิจันทร์
4/5  
12
    น.ส.อัญพัชร์    ฐิติภูวศิริสกุล
4/5  
13
    นายณัฐพัชร    บุญเกิด
4/5  
14
    นายจิรภัทร    อินตา
4/5  
15
    น.ส.สุกฤตา    อินทนนท์
4/2  
16
    น.ส.ชลธิชา    อินแสง
4/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน