โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดูหนังวิทยาศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : เจษฎา เจริญชัยชนะ   
สถานที่เรียน :  441   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:47:03 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ภัทรวดี    อินพรม
1/3  
2
    ด.ญ.อุ่นดามี    สุนันต๊ะ
1/11  
3
    ด.ญ.ศตพร    สมหวาน
1/10  
4
    ด.ญ.ภัทราพร    ธิโนชัย
1/10  
5
    ด.ญ.นวนันท์    กฤตธนานันท์
1/9  
6
    ด.ช.กานต์    ดำมี
1/9  
7
    ด.ช.ณัฐวุฒิ    ขาวคม
1/9  
8
    ด.ญ.สิริปรียา    วงค์คำมูล
1/9  
9
    ด.ญ.พรไพลิน    สมุทร์รัมย์
1/9  
10
    ด.ญ.ฐิติวรดา    ตานะ
1/9  
11
    ด.ญ.ภูษณิศา    นิ่มเจริญดี
1/9  
12
    ด.ญ.ชุติมณฑน์    ธิวงค์
1/3  
13
    ด.ญ.มนพร    จันนัน
2/12  
14
    ด.ญ.ชญาดา    ดวงจันทร์
2/12  
15
    ด.ช.ธัชธา    หอมใจ
2/2  
16
    ด.ช.ชัชนันท์    ปัญญาโรจน์
2/2  
17
    ด.ช.ปวีร์    บุญปถัมภ์
2/2  
18
    ด.ญ.อัญชนา    กันธวงค์
3/10  
19
    ด.ญ.กัลญาวัฒน์    แสนใจ
3/10  
20
    ด.ญ.พิชญานิน    ศรีเทา
3/9  
21
    ด.ญ.ณัฐพร    บุญมี
3/9  
22
    ด.ญ.ณัชชา    ชัมพูนทะ
3/7  
23
    ด.ญ.ชลธิชา    แข็งแรง
3/6  
24
    ด.ช.จิรทีปต์    มะจันทร์
3/6  
25
    ด.ญ.ฐิติวรดา    แย้มสวัสดิ์
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน