โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ครอบครัวเดียวกัน      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายสราญ คำอ้าย   
สถานที่เรียน :  โดม 2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:24:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.บุษกร    ลิขสิทธิพันธุ์
6/1  
2
    น.ส.ธณัฐษดา    ร่วมสุข
6/1  
3
    น.ส.ณัฐณิชา    อินตรา
6/1  
4
    น.ส.จุฑารัตน์    นันทา
6/1  
5
    น.ส.กุลสตรี    กับเป็ง
6/4  
6
    น.ส.ปารดา    เบญจวนิช
6/4  
7
    น.ส.ไอโซเรีย ศรุตา    กูนิ
6/4  
8
    น.ส.กรกมล    ม่วงตานี
6/4  
9
    น.ส.สุกัญญา    ราชิวงษ์
6/7  
10
    น.ส.พลอยรดา    ฉวี
6/7  
11
    น.ส.นลพรรณ    สุทธาชัย
6/7  
12
    น.ส.พิมพ์มาดา    นิติกิจไพบูลย์
6/7  
13
    น.ส.ขวัญจิรา    สายสุยา
6/1  
14
    น.ส.นันท์นภัส    กรรณิกา
6/1  
15
    น.ส.ธัญวรัตม์    เรืองบุญ
6/1  
16
    น.ส.สโรชา    วิสุทธิ์เสรีวัง
6/1  
17
    น.ส.กริษฐา    พวงทอง
6/1  
18
    น.ส.ธีราภรณ์    เข็มประดับ
6/1  
19
    น.ส.ขวัญพิชชา    กันธะ
6/1  
20
    น.ส.ชลิตา    ทนันไชย
6/1  
21
    น.ส.ภัทรนันท์    เนียมพรมลี
6/1  
22
    น.ส.ตาณรีย์    เฮงสกุล
6/1  
23
    น.ส.ปัณฑิตา    พรรณสาร
6/1  
24
    น.ส.ชนกนันท์    คำแสน
6/1  
25
    น.ส.วริศรา    แก้วบุญมา
6/1  
26
    น.ส.พรรณณิตา    ไชยแก้ว
6/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน