โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เวทคณิต (Vedic Mathematics)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูรุ่งทิวา บุญมาโตน   
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 ห้อง 533   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:45:15 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.จารุนิภา    นันทโภคิน
1/8  
2
    ด.ช.ธีทัต    วิริยา
1/8  
3
    ด.ญ.พิชญ์สินี    หล้าพระบาง
1/8  
4
    ด.ช.ภูวศิษฏ์    ธัญพิชญุตม์
1/8  
5
    ด.ญ.วรัทยา    ตานัง
1/8  
6
    ด.ญ.อรภิวรรณ    กันทะคำ
1/8  
7
    ด.ญ.ศศิลดา    ปัญญาน่าน
1/8  
8
    ด.ญ.พิชญธิดา    ธีระกุล
1/8  
9
    ด.ช.นพคุณ    พรมจันทร์
2/8  
10
    ด.ญ.ปิยะฉัตร    ลินลาจม
2/8  
11
    ด.ญ.สุสิตา    ทิพย์อุโมงค์
2/8  
12
    ด.ช.ภูวิศ    วงศ์วรณ์
2/8  
13
    ด.ช.กฤตภัค    ถมยา
2/8  
14
    ด.ญ.ณัฎฐนิชา    โตวิเชียร
2/8  
15
    ด.ญ.กรัญญา    สุวาท
2/8  
16
    ด.ญ.ทักษพร    กลิ่นศิริ
2/8  
17
    ด.ช.ญาณเดช    อินต๊ะมา
2/8  
18
    ด.ช.จิรภัทร    กันทวงค์
2/8  
19
    ด.ญ.กานพลู    สุภา
2/8  
20
    ด.ช.กิตติชัย    ชัยมงคล
2/8  
21
    ด.ญ.สมิตานัน    เขียวชะอุ่ม
2/8  
22
    ด.ช.ศุภกฤต    สารวัตร
2/8  
23
    ด.ญ.มิลิน    เมธา
2/7  
24
    ด.ช.ภัคศรัณย์    จันทรา
2/7  
25
    ด.ช.ฌานวรุตม์    จินะใจ
2/7  
26
    ด.ช.ปารมี    ปันผสม
2/7  
27
    ด.ญ.อภิชญา    เชื้อหมั่น
2/7  
28
    ด.ช.ภูมิเมศ    กันชัย
2/7  
29
    ด.ญ.ธัญชนก    โปธาคำ
2/8  
30
    ด.ช.สดาพรรธ    วานิชจรัสกิจ
2/8  
31
    ด.ญ.ชลลดา    สวัสดี
2/8  
32
    ด.ญ.มนัสสินี    นราธิตระกูล
2/8  
33
    ด.ญ.พิชชาภา    ก๋องแก้ว
2/8  
34
    ด.ช.กรณ์ริวัฏฐ์    บุญพรประเสริฐ
2/8  
35
    ด.ช.ไกรวินทร์    รินทพล
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 35 คน