โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Video Blog (Vlog)       ระดับชั้น  : ม. 2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรวัฒน์ บุญทวี, ครูศรินยา ฤทธิเดช   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ชั้น 1 ห้องแผนงานสารสนเทศ   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:50:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ณัฏฐธิดา    มหายศ
2/3  
2
    ด.ญ.นันทัชพร    สุจริต
2/14  
3
    ด.ญ.ปาณิสรา    ปินตา
2/13  
4
    ด.ญ.วริศรา    เนตรประสาท
2/13  
5
    ด.ญ.ภัควลัญช์    เรืองสรณะรัตน์
2/11  
6
    ด.ญ.กฤษณา    คำพุทธ
2/11  
7
    ด.ญ.รุ่งฟ้า    แซ่ลี้
2/11  
8
    ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    พิพิธนวัตกุล
2/8  
9
    ด.ญ.วศิณี    ม้าเจริญตระกูล
2/8  
10
    ด.ช.ภูตะวัน    ตานะ
2/8  
11
    ด.ญ.เพชรดา    หมวกสังข์
2/8  
12
    ด.ช.ปัณณวิชญ์    เลื่อมใจหาญ
2/5  
13
    ด.ญ.ปพิชญา    โปทาสาย
2/3  
14
    ด.ญ.พัชรสิริ    คงเพ็ช
3/7  
15
    ด.ญ.ฤทัยชนก    คำปา
3/6  
16
    ด.ญ.กชพร    ซ้อนพุฒ
3/6  
17
    ด.ญ.ธรณ์ธัรย์    ศรีสุภา
3/6  
18
    ด.ช.อิศวะ    พุทธพงศ์
3/6  
19
    ด.ญ.ณัฐวดี    หลวงหล้า
3/6  
20
    ด.ญ.กันย์สินี    ปัญญา
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน