โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ฝึกสมองประลองปัญญา      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูอรวรรณ คงบรรทัด   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 วชิรดารา   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:18:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายภัคพล    คงเขียว
4/2  
2
    นายกันตพงศ์    วงศ์สุวรรณ
4/3  
3
    นายเจตดิลก    สุวรรณบงกช
4/3  
4
    นายนนทิวากร    กวงแหวน
4/5  
5
    นายทิษฏิ    มานะจิตต์
4/5  
6
    นายณัชพล    ลุงอุตะมะ
4/5  
7
    นายปรมาจารย์    นาคมีศรี
4/9  
8
    นายภูบดี?    มณี?ยะ
4/9  
9
    น.ส.ลยาวีร์    กัลยาวีร์
4/9  
10
    นายวิทวินท์    คำแก้ว
4/9  
11
    น.ส.ศิรัญญิการ์    จินะใจ
4/9  
12
    น.ส.อารดา    จิโน
4/3  
13
    น.ส.ฟางรี่    ป๊อค
4/3  
14
    นายธนภัทร    วงค์ไฝ
4/2  
15
    นายเมธี    เครือสมบัติ
4/2  
16
    นายกรวิชญ์    หน่อแก้ว
4/3  
17
    นายวีรวิทย์    กิจชาลารัตน์
4/3  
18
    นายประณิธาน    สุวรรณโน
4/3  
19
    นายณัฏฐภูมิ    แสงแก้ว
4/3  
20
    นายธีรนัย    สงวนการ
4/3  
21
    น.ส.ภคอรณิชา    วงศ์จันทร์ทิพย์
4/3  
22
    นายวุฒิภัทร    อินตาชัย
4/3  
23
    น.ส.ภคพร    ชินะวรพงศ์
4/3  
24
    นายณัฐชนน    เดชนิกร
4/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน