โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ศิลปะประดิษฐ์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางศิริพร สายสอน ,ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จินะคำปา, นางสาวพิชญา ติ๊บหน่อ ครูนักศึกษาฝึกสอน   
สถานที่เรียน :  ห้อง 615 อาคาร 6   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:41:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.วชรพร    เขียวภา
1/1  
2
    ด.ญ.ชัญญา    คำมน
1/12  
3
    ด.ญ.ขวัญข้าว    สมเจริญ
1/12  
4
    ด.ช.ปกรณ์    กองอุบล
1/11  
5
    ด.ญ.นภัชพร    บัวลอย
1/9  
6
    ด.ช.สุริยะพงษ์    ก้อนเปียง
1/7  
7
    ด.ญ.ปิยนุช    จองมั่น
1/5  
8
    ด.ญ.กฤษณ์รัชยากร    กมลสันติสุข
1/5  
9
    ด.ญ.กุลิสรา    แก้วตาติ๊บ
1/5  
10
    ด.ช.ภูวดล    ขุนงามขำ
1/1  
11
    ด.ญ.ชมมณี    พงศ์ภารดี
1/4  
12
    ด.ญ.วริศรา    ไชยวงค์
1/5  
13
    ด.ญ.ธัญวรัตม์    ปันแก้ว
1/5  
14
    ด.ญ.อชิรญา    บุญศรี
1/5  
15
    ด.ญ.พิชญาภา    ปิ่นแก้ว
1/5  
16
    ด.ช.อินทรนนท์    สัมฤทธิ์
2/3  
17
    ด.ช.เทพทัต    ชัยปิน
2/3  
18
    ด.ญ.พิชญ์ชญานิษฐ์    ใจวีระวัฒนา
2/5  
19
    ด.ญ.วรรณิศา    วัยรัตน์
2/5  
20
    ด.ช.ธีรภัทร    วงค์ใหม่
2/9  
21
    ด.ญ.ภัสนันท์    ย่างไพบูลย์
2/11  
22
    ด.ช.ณธรรม    แก้วมูล
2/3  
23
    ด.ญ.ภัทรานิษฐ์    บุรีคำ
2/3  
24
    ด.ญ.สุทนศิรินทร์    พงษ์ไฝ
2/3  
25
    ด.ช.ยศพนธ์    เพชรอินนุรักษ์
2/3  
26
    ด.ญ.ศุภิสรา    บุญปัทม์
2/3  
27
    ด.ช.ธนภัทร    บัวริด
2/3  
28
    ด.ช.สุกฤษฎ์    กรรณิกา
2/3  
29
    ด.ญ.กุลิสรา    พาสนิท
2/3  
30
    ด.ญ.ปวิศรา    วราสินธ์
2/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน