โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  อาหารหลากลาย       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิจิตตรี ภักดี   
สถานที่เรียน :  อาคาร 6   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:20:36 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.พรกมล    ธงเงิน
4/2  
2
    น.ส.ณิชกานต์    ยาไชยบุญเรือง
4/15  
3
    น.ส.ทรัพย์นฤมล    ทาก๋า
4/15  
4
    น.ส.นันท์นภัส    ภิญโญนาถ
4/15  
5
    น.ส.ญาณิศา    กันทปา
4/14  
6
    น.ส.ฑิฆัมพร    เชิดบารมี
4/14  
7
    น.ส.พัชราภรณ์    สิทธิวงค์
4/14  
8
    น.ส.สุเมธินี    เรืองสุกใสย์
4/14  
9
    นายทวีทรัพย์    ธำรงค์สีสรร
4/11  
10
    น.ส.กีรติกาญจน์    สุวรรณพงษ์
4/9  
11
    น.ส.วิภาวี    วิลัย
4/2  
12
    น.ส.บุษกร    ขวัญคำ
4/2  
13
    น.ส.ปทิตตา    หอมชื่น
5/14  
14
    น.ส.ชมพูนุท    เป็งธินา
5/14  
15
    น.ส.ชนัญชิตา    จันทร์สม
5/14  
16
    น.ส.ญาณิน    กวางอุเสน
5/14  
17
    น.ส.อินทิรา    ทิพย์สิงห์
5/3  
18
    น.ส.สุชาภัทร    กิ่วแก้ว
5/3  
19
    น.ส.ณัฏฐ์ธินี    บรรณจักร์
5/3  
20
    น.ส.ชมพูพันธ์ทิพย์    สุขสมนึก
6/15  
21
    น.ส.พิชชาพร    จำเนียรศรี
6/11  
22
    น.ส.พรทิพย์    ชุดทองม้วน
6/11  
23
    น.ส.วราภรณ์    เทพจา
6/11  
24
    น.ส.อัจจิมา    พุทธิชนม์
6/11  
25
    น.ส.นภัสสร    ณ เชียงใหม่
6/11  
26
    น.ส.จิรัชญา    คำลา
6/10  
27
    น.ส.นภัสสร    อินทรส
6/4  
28
    น.ส.ภูวษา    ธำรงพัฒนชัย
6/4  
29
    น.ส.ณิชกานต์    สุริยสาร
6/4  
30
    น.ส.พัชรินทร์    ปินไชย
6/4  
31
    น.ส.ธิดารัตน์    สุขก๋า
6/4  
32
    น.ส.สริตา    ออมธรรม
6/4  
33
    น.ส.วรรณพร    พรมภักดี
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 33 คน