โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  A-math      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูอภิณห์ภัศ ก๋าอิน   
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 ชั้น 2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:46:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.อัจฉราภา    ใจคำมูล
1/7  
2
    ด.ช.พีรวิชญ์    ใจช่วย
1/14  
3
    ด.ญ.ปุญญพัฒน์    บวรพิพัฒพงศ์
1/13  
4
    ด.ช.สยาม    -
1/12  
5
    ด.ช.ธนธร    คำอ้อย
1/10  
6
    ด.ช.ชรัณย์ภัทร์    พงษ์เย็น
1/10  
7
    ด.ญ.พัณณิตา    จุมดวง
1/9  
8
    ด.ญ.จีรภัทร    วงศ์ศิริวิวัฒน์
1/9  
9
    ด.ญ.ธัญญลักษณ์    มะทะ
1/8  
10
    ด.ช.สรวุชญ์    อุทัศ
1/8  
11
    ด.ญ.วนิดา    แซ่ย่าง
2/11  
12
    ด.ญ.ภัทริกา    ทิศหล้า
2/10  
13
    ด.ญ.ญาณิศา    สาธรรม
2/10  
14
    ด.ญ.กวิสรา    สุทธคำ
2/10  
15
    ด.ช.วรพล    ทารัตน์
2/9  
16
    ด.ช.วัชรวิชญ์    จินดาวงค์
2/9  
17
    ด.ญ.ธัญญาศิริ    กันธา
2/9  
18
    ด.ญ.ญาณินท์    เมืองอินทร์
2/9  
19
    ด.ญ.พิมพกานต์    ไชยยาน
2/9  
20
    ด.ช.ปภาวิชญ์    จินตนา
2/9  
21
    ด.ช.กนกพล    วันลา
3/9  
22
    ด.ช.ภูดิศ    พานอ่อนตา
3/9  
23
    ด.ช.ชัชพงศ์    สุขอูป
3/9  
24
    ด.ช.กรณ์อักกพล    งานการ
3/9  
25
    ด.ช.สรวัชญ์    อุทัศ
3/8  
26
    ด.ช.เกื้อกูล    ดำรงค์
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน