โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม   
สถานที่เรียน :  ชั้น2อาคาร5   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:15:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.อนัญญา    อินปั๋น
2/3  
2
    ด.ช.ธีรภัทร    ปัญญาเลิศ
2/12  
3
    ด.ช.ฌัลล์    ไพจิตรกาญจนกุล
2/12  
4
    ด.ช.ปภังกร    เต็มวัน
2/4  
5
    ด.ช.วีรพงศ์    แซ่ลี้
2/4  
6
    ด.ญ.ปรียาภรณ์    จอมศักดิ์
2/3  
7
    ด.ญ.ธนพร    ยิ่งวัฒนโชติ
3/12  
8
    ด.ญ.ดุจดาว    ลุงมน
3/12  
9
    ด.ช.กตัญญู    บุญชุ่มใจ
3/10  
10
    ด.ญ.ศตพร    ตาอินทร์
3/6  
11
    ด.ช.ภัทรพล    กาลันสีมา
3/5  
12
    ด.ช.อนุภาพ    พูลทาจักร์
3/5  
13
    ด.ช.กฤชณัท    ปัญญาเรือง
3/5  
14
    ด.ช.จิรายุ    แซ่ลี้
3/5  
15
    ด.ญ.ปพิชญา    แพ่งสภา
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน