โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  DPST YRC STEM Club      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์, ครูวัชราพร ฉลาด, ครูพิมลพร แสนสุรินทร์, ครูกรรณิการ์ แดงหม่อง   
สถานที่เรียน :  ห้อง 411 (ห้องศูนย์โครงการ พสวท.)   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:35:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายวาชิ    แซ่ลิ้ม
4/8  
2
    นายธนกร    กันอูบ
4/8  
3
    น.ส.ศุภกาญจน์    จอมแปง
4/8  
4
    น.ส.อรณิชา    กิติลังการ์
4/8  
5
    น.ส.กนกพร    สายเกิด
4/8  
6
    น.ส.กัญญ์วรา    มีสุข
4/8  
7
    น.ส.ณัฐรินทร์    อาณัติธนันท์กุล
4/8  
8
    น.ส.ชนิกานต์    ไชโยกาศ
4/8  
9
    น.ส.พิชามญชุ์    ศรีเทา
4/8  
10
    น.ส.พรรณวิลาส    โซวเจริญสุข
4/8  
11
    น.ส.พิมพ์ประภา    บุญเกิด
4/8  
12
    น.ส.ปรนันท์    นันตา
4/8  
13
    น.ส.ฐิตินันท์    นนทะโคตร์
4/8  
14
    น.ส.ภัทรานิษฐ์    ราชพลีสิงห์
4/8  
15
    นายศุภกิจ    พยุงศิริผล
4/8  
16
    น.ส.กุลนันท์    มณีขัติย์
4/8  
17
    นายกฤต    มณีวงศ์
4/8  
18
    น.ส.สิริสุนิตย์    จะวะนะ
4/8  
19
    นายอัครวินท์    นามวงษ์
4/8  
20
    นายนฤดล    เมืองอุดร
4/8  
21
    นายกิตติพงศ์    มณีวงศ์
4/8  
22
    นายภูวดล    ไชยมูล
4/8  
23
    น.ส.กานต์ธิดา    เลิศคอนสาร
4/8  
24
    น.ส.ธนัญอร    ชวณิชย์
4/8  
25
    นายภูวเดช    ศรีเที่ยง
4/8  
26
    น.ส.ณัฐธิชา    ศิริ
4/8  
27
    น.ส.กัญญาวีร์    วงศ์ภักดี
4/8  
28
    น.ส.ปริยาภรณ์    กันจ๊ะนา
4/8  
29
    นายกิตติทัต    ตัดพุดซา
4/8  
30
    นายวิศววิท     ชาวเชื้อ
4/8  
31
    น.ส.ธนาภรณ์    คำลือเกียร
5/8  
32
    น.ส.นิชนันท์    มะโนภี
5/8  
33
    น.ส.วรกมล    รอดโพธิ์ทอง
5/8  
34
    น.ส.ปาลิดา    อินเป็ง
5/8  
35
    นายนิรันดร    ปันมูล
5/8  
36
    น.ส.ณิชานันท์    ศศิธรวัฒนกุล
5/8  
37
    น.ส.พิมพ์พิศา    ไพศาลมรกต
5/8  
38
    นายอัครวินท์    วีระ
5/8  
39
    น.ส.ณัฐธิดา    ชะลิ
5/8  
40
    น.ส.ไพรัลยา    เถานิลมณี
5/8  
41
    น.ส.วริศรา    ศรีคำแปง
5/8  
42
    น.ส.พีรดา    เหมือนฟู
5/8  
43
    น.ส.สุพิชญากรณ์    แรงทน
5/8  
44
    น.ส.ปพิชญา    ชัยคำมูล
6/8  
45
    น.ส.ภัทรสิรา    ศรีกันยา
6/8  
46
    น.ส.เสาวลักษณ์    บุญเมย
6/8  
47
    น.ส.พิสุดา    เจริญเมือง
6/8  
48
    นายธนวัชร์    ปานมณี
6/8  
49
    น.ส.พัทธ์ธีรา    หลวงฟอง
6/8  
50
    น.ส.ภัทริณี    มิ่งปรีชา
6/8  
51
    น.ส.รุ่งทิพย์    ถาโน
6/8  
52
    น.ส.ปริยฉัตร    ทานะขันธ์
6/8  
53
    น.ส.อณัญญา    ศรีทอง
6/8  
54
    น.ส.จุฬาลักษณ์    มะโนศร
6/8  
55
    น.ส.ธันยธร    พัตรากุล
6/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 55 คน