โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นาฏศิลป์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ,ครูวรินธร ชัยเนตร   
สถานที่เรียน :  ห้องนาฏศิลป์ 713   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:16:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.รุจิรา    ยะวัน
4/2  
2
    น.ส.จณิสตา    ใจยะวัง
4/14  
3
    น.ส.ลักขณา    ทิพย์ศิริ
4/13  
4
    น.ส.จิรภิชชา    ดวงบาล
4/13  
5
    น.ส.วริษา    สุขเกษม
4/12  
6
    น.ส.นันท์ทภัส    จาดจวบสินธ์
4/12  
7
    น.ส.ธัญรสา    จิตตปัญญา
4/12  
8
    น.ส.สุทธิกานต์    บุญเรืองศรี
4/11  
9
    น.ส.ณัฐชยา    บุญทวี
4/7  
10
    น.ส.รตานรี    ปาสรานันท์
5/12  
11
    น.ส.เซซิล    อูเมซ
5/13  
12
    น.ส.บุญฑิชา    สุขหอม
6/12  
13
    น.ส.ญาณิศา    ศรีวิชัย
6/12  
14
    น.ส.สไบแพร    สลุงอยู่
6/11  
15
    น.ส.ดลยา    ใจมาแก้ว
6/7  
16
    น.ส.กมลพรรณ    พันธ์พิชัย
6/5  
17
    น.ส.พิมพ์พจี    พยางาย
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 17 คน