โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Math Camp      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูมณีรัตน์ ธินะ, ครูนันทนัช นันทพงษ์   
สถานที่เรียน :  ห้อง 1247   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:58:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายทัตพิชัย    ยาวินัง
5/2  
2
    น.ส.ณิชาภัทร    เอี่ยมพิสิฐวรกุล
5/2  
3
    น.ส.ไปรยา    ดวงแก้ว
5/2  
4
    น.ส.ปิยวรรณ    เฉลิมยุทธ
5/2  
5
    น.ส.ธัญวรัตน์    มูลเรือน
5/2  
6
    น.ส.ณัฐชนันท์    เพราะสำเนียง
5/2  
7
    น.ส.อัจฉราพร    วิชา
5/2  
8
    นายกฤตยชณ์    ช้างเจริญ
5/2  
9
    น.ส.ณฐกร    ดวงใจสัก
5/2  
10
    นายปฐมรัตน์    ฟักตั้ง
5/2  
11
    น.ส.สุมิตรา    เรืองศรี
5/2  
12
    น.ส.ชลธิชา    มาศแสน
5/2  
13
    นายปฐานันดร์    จันภิรมณ์
5/2  
14
    น.ส.พิมพ์พิชชา    ชูเกษร
5/2  
15
    น.ส.สมิตานันท์    สันชัย
5/2  
16
    นายสรวิชญ์    อุทัศ
5/2  
17
    น.ส.กมลลักษณ์    ขันตี
5/2  
18
    น.ส.บวรลักษณ์    พุทธวงค์
5/2  
19
    นายเทพบดินทร์    ใจอินสม
5/2  
20
    น.ส.ธมลวรรณ    จึงประภา
5/2  
21
    นายณภษิษย์ เสซ    นิธินันทะกานต์
5/2  
22
    น.ส.ธนิดา    วงษาชม
5/2  
23
    น.ส.กันต์กนิษฐ์    กรวิรัตน์
5/2  
24
    นายคิดดี    สมทา
5/2  
25
    น.ส.อัญชิษฐา    เพ็ญอัมพร
5/2  
26
    น.ส.ชณันภัสร์    อัครฐานุเกียรติ
5/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน