โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  To be number one (ม.ปลาย)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ , ครูพิรุฬวัฒน์ เรือนมูล   
สถานที่เรียน :  ห้องทูบีนัมเบอร์วัน   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:34:04 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.กชพร    เม็งเงิน
4/15  
2
    น.ส.จันทร์ทิพย์    ทุนอ่อง
4/12  
3
    น.ส.สุรีพรรณ    คำติ๊บ
4/13  
4
    น.ส.รุจิรางค์    ศิริตา
4/13  
5
    น.ส.ภิรารัศศ์    เจริญมาศกุล
4/14  
6
    น.ส.นุภาวรรณ์    หนูฤทธิ์
4/14  
7
    น.ส.ณัฐลิยาน์    สุขสันติ์
4/14  
8
    น.ส.ศรัญญา    สุสุนทร
4/14  
9
    น.ส.ชฎาพร    กิติกร
4/14  
10
    น.ส.พลอยไพลิน    ณ เชียงใหม่
4/14  
11
    น.ส.อนันตญา    สิริกุลขจร
4/14  
12
    น.ส.ธิติธิดา    สิทธิกูลนะ
4/14  
13
    น.ส.ศรัณย์พร    ธรรมใจ
4/14  
14
    น.ส.จารุภา    มะโนดี
4/14  
15
    น.ส.ภัณฑิรา    ฟองทา
4/15  
16
    น.ส.ณัฐธิดา    กาลันสีมา
4/15  
17
    น.ส.กชกร    เชื้อสุวรรณชัย
4/12  
18
    นายณัฐธัญ    แวน เอดดิแคม โบกาต์ท
4/12  
19
    น.ส.ภัทรานิษฐ์    ลอยดี
4/12  
20
    น.ส.อชิรญา    กรุณา
4/3  
21
    น.ส.มาริษา    กุสี
4/3  
22
    น.ส.นาราภัทร    พูลสวัสดิ์
4/5  
23
    น.ส.ณัฐณิชา    จูแวน
4/5  
24
    นายนพวิชย์    ขวัญรอด
4/8  
25
    นายวนัสนันท์    วรรณเขต
4/10  
26
    นายภาคภูมิ    ศรีบุญปวน
4/10  
27
    นายปิยวัฒน์    ขัดปิน
4/10  
28
    น.ส.วริศรา    บัวเรียว
4/10  
29
    นายณัฐนนท์    วงศ์จันทร์
4/12  
30
    น.ส.ชญาฎา    พิมพ์ทรัพย์
4/12  
31
    นายนนทพัทธ์    สิงห์อ่อน
4/12  
32
    นายคณพศ    วังคำ
4/12  
33
    น.ส.พิชชาภา    สุทธะนะ
4/11  
34
    น.ส.บงกชพร    คำวงค์
4/11  
35
    น.ส.ปุณยภา    บัวทอง
4/11  
36
    น.ส.วิวรรณ    วิชิตสงคราม
5/16  
37
    นายภูริ    ศีวัฒน์
5/15  
38
    น.ส.นิชาดา    คะเนะโกะ
5/15  
39
    น.ส.ศุภัตชญา    ไชยมาตร์
5/15  
40
    น.ส.ภัคกิรณา    กันทาทอง
5/11  
41
    น.ส.วรินทร์ฑิรา    ทองคำ
5/11  
42
    น.ส.อลินรัตน์    เทพสิงห์
5/10  
43
    น.ส.ธัญญาลักษณ์    จอมสวรรค์
5/9  
44
    น.ส.จิรัชญา    ปันศรีละ
5/9  
45
    น.ส.ธัญญลักษณ์    ศรีสองเมือง
5/7  
46
    น.ส.ชนัญชิดา    วงษ์ราช
6/1  
47
    น.ส.สาธิตา    เสริมสุข
6/3  
48
    น.ส.พลอยชมพู    ซาวสุภา
6/3  
49
    น.ส.ศิริพร    วิภาคะ
6/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 49 คน