โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  To be number one (ม.ต้น)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ครูณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ   
สถานที่เรียน :  ห้องทูบีนัมเบอร์วัน   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:58:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.พัชญ์ชิสา    พิมุน
1/4  
2
    ด.ญ.จินต์จุฑา    กันตมาโชติ
1/12  
3
    ด.ญ.จุฑามาศ    ท้าววิบูลย์
1/12  
4
    ด.ญ.กัญญารัตน์    แปงจันเขียว
1/12  
5
    ด.ญ.กิ่งฝาง    แก้วสุพรรณ
1/12  
6
    ด.ญ.ภคพร    วิชัย
1/12  
7
    ด.ญ.เมลาณี    เฟื่องเพียร
1/9  
8
    ด.ญ.กฤษฎาภา    ฉลาดวงศ์
1/4  
9
    ด.ญ.มุกอัจจิมา    พละภิญโญ
2/8  
10
    ด.ญ.ลลิตญา    หล้าปาวงศ์
2/8  
11
    ด.ญ.ปทิตตา    อินต๊ะจา
2/10  
12
    ด.ช.ณิชภูมิ    สกุลศิริกร
2/11  
13
    ด.ญ.ณัฐปภัสร์    แก้วทอง
2/11  
14
    ด.ญ.ศิโรรัตน์    ขันทะจักร์
2/12  
15
    ด.ญ.ผาติรัตน์    เสาคำ
2/12  
16
    ด.ญ.ปวริศา    วราสินธ์
2/13  
17
    ด.ญ.พิมพ์ชนก    จันกระสาย
2/13  
18
    ด.ญ.กัญญา    ลุงจ่อ
2/13  
19
    ด.ญ.พิมพากานต์    รอดวัฒนกุล
2/13  
20
    ด.ญ.พิมพัชชา    นาละต๊ะ
2/8  
21
    ด.ญ.ประภัสสร    ริวัฒนา
2/8  
22
    ด.ญ.ชญาน์นันท์    ตาสัก
2/8  
23
    ด.ญ.จิรัชยา    คันธวงค์
2/4  
24
    ด.ญ.ชัญญพร    อินทร
2/4  
25
    ด.ญ.อัณณ์ชญา    ฉัตร์จิรนนท์
2/4  
26
    ด.ญ.วรัทยา    ทองศิริ
2/4  
27
    ด.ญ.ภัทรภร    ประเทศรัตน์
2/5  
28
    ด.ญ.สุขุมาภรณ์    หมอดู
2/5  
29
    ด.ญ.ธัญวรัตม์    สมพูลวัฒนกุล
2/6  
30
    ด.ญ.ณัทธิฌา    บัวอินทร์
2/6  
31
    ด.ญ.ลลิตา    เทพแปง
2/6  
32
    ด.ญ.พิชญาภา    ปัญญา
2/6  
33
    ด.ญ.พัชรพร    นทีธารกมล
2/6  
34
    ด.ญ.พรชนก    เชียงพรหม
3/10  
35
    ด.ช.นนทวัฒน์    ไชยลาภ
3/10  
36
    ด.ญ.วชิรญาณ์    เจียมสงวนวงค์
3/10  
37
    ด.ญ.เพลงรัก    ฐิติโชติสกุล
3/5  
38
    ด.ญ.รัญญา    มณีรัตน์
3/5  
39
    ด.ญ.ฐิตาภา    เตียงชัยภูมิ
3/4  
40
    ด.ญ.นิชาวีร์    โสภิญญา
3/4  
41
    ด.ญ.พีรดา    ปรารภกุล
3/3  
42
    ด.ญ.พรพรรษา    กิตติกุลเจริญ
3/3  
43
    ด.ญ.ณัฐนันท์    กฤตธนานันท์
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 43 คน