โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  GiftedMath602      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกัญญา เหมืองสอง   
สถานที่เรียน :  ห้อง ม.6/2    วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:23:01 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ภูษิตา    โหละสุต
6/2  
2
    น.ส.พิชญาภัค    กระจ่างเนตร
6/2  
3
    น.ส.ดลยา    ดุมเพชร์
6/2  
4
    น.ส.ภัทรภัทร    พึ่งนิ่ม
6/2  
5
    น.ส.ปทิตตา    ไชยศรี
6/2  
6
    น.ส.ชนิษฐา    สายน้ำเย็น
6/2  
7
    น.ส.พิมพ์ชนก    วงชัยวะ
6/2  
8
    น.ส.กัญญารัตน์    เพ็ญวันดี
6/2  
9
    น.ส.กัญญาณัฐ    นันทิมา
6/2  
10
    น.ส.ณิชานันท์    จันไกย
6/2  
11
    น.ส.นันท์นภัส    วัฒนเชษฐ์
6/2  
12
    นายธิติวุฒิ    คำมูล
6/2  
13
    น.ส.เมศิณี    สุภาวงค์
6/2  
14
    น.ส.แผ่นฟ้า    น้อยวรรณา
6/2  
15
    น.ส.เบญญาภา    ละอ่อง
6/2  
16
    น.ส.กัลยาณี    สปันนา
6/2  
17
    นายพีรณัฐ    สอนศาสตร์
6/2  
18
    น.ส.รวิสรา    สมูลดี
6/2  
19
    น.ส.สิริรัตน์    ถั่วทอง
6/2  
20
    นายทรงยศ    ฟูจันทร์ใหม่
6/2  
21
    น.ส.ศุภลักษณ์    ใจเหิม
6/2  
22
    น.ส.ไพลิน    แสนลี่
6/2  
23
    น.ส.พรอัจจิมา    วงศ์วิรภาพ
6/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 คน