โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ถ่ายภาพจาก Smart phone      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : ครูจารุวรรณ ศริจันทร์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1238   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:48:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ทิพยนารี    ภูเขา
3/4  
2
    ด.ญ.อารดา    ทิพยาวงศ์
3/11  
3
    ด.ช.นนทนันท์    หินมาลัย
3/11  
4
    ด.ญ.ยุวันดา    เครือใจ
3/11  
5
    ด.ญ.ปิยธิดา    กิ่งแก้ว
3/11  
6
    ด.ช.แก่นฝาง    แก้วสุพรรณ
3/11  
7
    ด.ญ.ชาลิสา    เมฆวงค์
3/11  
8
    ด.ช.บุญยวีร์    บุญรสศักดิ์
3/11  
9
    ด.ช.อชิระ    โนสัก
3/11  
10
    ด.ช.ธีรภัทร์    พรมศรทัย
3/11  
11
    ด.ญ.กมลลักษณ์    แสงสุธีสถิต
3/11  
12
    ด.ญ.ดลพร    ผ่องพันธ์
3/11  
13
    ด.ญ.นพลอย    วงษ์สง่า เบคเกอร์
3/11  
14
    ด.ญ.สสิมา    จันทร์ศิริ
3/11  
15
    ด.ช.กรินทร์    แซ่ลี
3/4  
16
    ด.ญ.ณัฏฐณิชา    ชวลิต
3/6  
17
    ด.ญ.อชิรญาณ์    โยธามาตย์
3/6  
18
    ด.ญ.รุ่งไพลิน    เอื้อดี
3/6  
19
    ด.ญ.พิมพ์มาดา    สิทธิ
3/8  
20
    ด.ช.เอื้ออังกูร    ลิ่มสุวรรณ
3/8  
21
    ด.ช.ภูเบศ    รัตนวรรณี
3/11  
22
    ด.ช.ณัฐพันธ์    รัตนะ
3/11  
23
    ด.ช.ธีรยุทธ    เมธา
3/11  
24
    ด.ช.พงษ์มนัส    ปันคำ
3/11  
25
    ด.ญ.ศุภมงคล    มหาวัน
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน