โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาไทยพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ   
สถานที่เรียน :  822   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:27:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.พุทธิดา    ศุภลักษณ์หิรัญ
1/3  
2
    ด.ญ.รมย์นลิน    ณ เชียงใหม่
1/12  
3
    ด.ญ.ปณิสรา    ธรรมชาติอุดม
1/11  
4
    ด.ช.ณัฏฐชนน    สุดหอม
1/7  
5
    ด.ช.จิรายุ    เรือนเเดง
1/7  
6
    ด.ญ.เพียงออ    เรืองจำเนียร
1/7  
7
    ด.ช.ชวภณ    อุดมศรี
1/6  
8
    ด.ญ.อิศรัญญา    จิตรสกุล
1/6  
9
    ด.ญ.รมิตานันท์    คงทัน
1/6  
10
    ด.ญ.ปภัสสร    ด้วงเงิน
1/6  
11
    ด.ญ.สุกัญญา    วิกิจสร้างสรรค์
1/6  
12
    ด.ญ.ภัควลัญชณ์    กองดวง
3/11  
13
    ด.ญ.เภกา    เสลานนท์
3/11  
14
    ด.ญ.จิรัชญา    ทองแก้ว
3/11  
15
    ด.ญ.น้ำเพชร    ปันจุติ
3/11  
16
    ด.ช.ณฐกร    พลหินกอง
3/11  
17
    ด.ญ.ชารินีย์    จันทรยุทธ
3/11  
18
    ด.ญ.ภัททิยา    อธิวาส
3/11  
19
    ด.ญ.เวณิกา    ซื่อวาจา
3/10  
20
    ด.ช.นราวิชญ์    กันทะสอน
3/10  
21
    ด.ช.จารุพัฒน์    ไชยหล้า
3/10  
22
    ด.ช.พรภวิษย์    ธนกิจรุ่งโรจน์
3/10  
23
    ด.ญ.มัลลิกา    จันทาพูน
3/10  
24
    ด.ช.ฉัตรพัฒน์    ถิ่นจอม
3/6  
25
    ด.ญ.คานาอัน    คำพุทธ
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน